2022-2025 Operativt mål 1 Växtskadegörare: Förståelse och förtroende för kontrollsystemet

Växtskadegörare

Företagare har förståelse för kontrollsystemet. Intressenter inom export och import har förståelse och förtroende för systemet.

Definition

Företagen och berörda aktörer förstår syftet med kontrollen och strävar efter att minska risken för spridning av växtskadegörare. Berörda företag och aktörer agerar i enlighet med gällande lagstiftning och de instruktioner som Jordbruksverket anvisar och ser att det ger effekt.

Indikatorer

  • Kundundersökning för kontrollen vartannat år (Nöjd Kund Index).

Aktiviteter

  • Utveckla informationen om nya reglerade växtskadegörare på Jordbruksverkets webbplats (växtregelenheten på Jordbruksverket, årligen).
  • Informationen om nya regler kommuniceras via webb och kontrollmöten samt vid mässor (växtregelenheten på Jordbruksverket, årligen).
Senast granskad 2022-12-28