2022-2025 Operativt mål djurhälsa inklusive smittskydd

Djurhälsa och Smittskydd

Kontrollen är anpassad till den nya lagstiftningen på djurhälsoområdet. Kontrollmyndigheternas kontrolluppdrag är tydliggjort och kontrollmyndigheterna har grundläggande verktyg och förutsättningar för att genomföra riskbaserad offentlig kontroll.

Definition

Med djurhälsoområdet menas all lagstiftning inom Jordbruksverkets ansvarsområde som rör djurhälsa inklusive smittskydd. Det omfattar såväl nationell lagstiftning som EU-lagstiftning.

Önskad effekt

 • Den offentliga kontrollen bidrar till ett gott djurhälsoläge i Sverige.
 • Ökad kunskap hos de behöriga myndigheterna om vad offentlig kontroll på
  djurhälsoområdet är och vad den omfattar.
 • Kontrollmyndigheterna utför riskbaserad offentlig kontroll enligt kontrollplanering som kontrollmyndigheterna årligen gör för djurhälsoområdet.
 • Antalet offentliga kontroller på djurhälsoområdet ökar över perioden 2022-2025.
 • Bättre samverkan mellan de behöriga myndigheterna inom djurhälsområdet.

Indikatorer

 • Andelen framtagna och uppdaterade vägledningar (målet är 100 procent av prioriterade vägledningar år 2025).
 • Antal utbildningstillfällen som de centrala behöriga myndigheterna ger inom djurhälsoområdet (målet är 3 st under perioden 2023-2025).
 • Antal kompetenshöjande åtgärder som kontrollmyndigheterna erbjuder kontrollpersonalen inom djurhälsoområdet (målet är 5 st per år 2022-2025). Exempelvis olika typer av samsynsövningar (internt eller externt), andra typer av möten (internt eller externt), erfarenhetsutbyten eller utbildningar, som bidrar till högre kompetens för kontrolluppdraget hos medarbetarna etc.
 • Andel kontrollmyndigheter som genomför alla sina planerade kontroller på djurhälsoområdet (målet är att 75 procent av kontrollmyndigheterna genomför alla sina planerade kontroller årligen).
 • Antalet genomförda offentliga kontroller på hela djurhälsoområdet ökar (målet är en genomsnittlig procentuell ökning över perioden 2023-2025).
 • Årlig mätning av kontrollmyndigheternas nöjdhet med råd, stöd och vägledning från Jordbruksverket (målet är en genomsnittlig årlig ökning i nöjdhet under perioden 2022-2025).

Aktiviteter

 • Analysera vilka olika områden som ingår i den offentliga kontrollen på djurhälsoområdet (Jordbruksverket, 2022-2023).
 • Se över kontrollmyndigheternas tillgång till register över kontrollobjekt inom prioriterade områden (Jordbruksverket ansvarigt, länsstyrelserna deltar, 2022-2023).
 • Prioritering av områden. Jordbruksverket, tillsammans med de operativa kontrollmyndigheterna, gör en planering över vilka områden inom djurhälsoområdet som det är mest prioriterat att arbeta med först i syfte att kontrollen ska vara väl anpassad till lagstiftningen (Jordbruksverket ansvarigt, genomförs tillsammans med länsstyrelserna, årligen).
 • Ta fram och se över vägledningar för prioriterade områden (Jordbruksverket, 2022-2025).
 • Genomföra kontrollprojekt inom några av de prioriterade områdena (länsstyrelserna ansvariga, Jordbruksverket deltar, 2023-2025).
 • Ta fram och genomföra utbildningar för kontrollpersonal och för personal på de centrala myndigheterna (Jordbruksverket, 2022-2025).
 • Delta i eller genomföra kompetenshöjande åtgärder för personal inom djurhälsoområdet (Jordbruksverket, länsstyrelserna, Livsmedelsverket, årligen).
 • Gemensamt ta fram riskbedömningar för kontrollen inom djurhälsoområdet (länsstyrelserna, SVA och Jordbruksverket, 2022-2025).
 • Utveckla årliga erfarenhetsutbyten mellan de behöriga myndigheterna i kontrollen inom djurhälsoområdet. (Jordbruksverket ansvarigt, länsstyrelserna, Livsmedelsverket och SVA deltar, 2022-2025).
 • Erfarenhetsutbyten kring möjligheter att effektivisera kontrollen, exempelvis genom att i högre grad samordna kontrollen av djurhälsa med annan offentlig kontroll (Jordbruksverket ansvarigt, länsstyrelserna och Livsmedelsverket deltar, årligen).
 • Myndigheterna likriktar begrepp och definitioner för en enhetlig och effektiv återrapportering på området (exempelvis definition av begreppet ”kontroll”) (Jordbruksverket ansvarigt, länsstyrelserna deltar, senast 2023).
 • Ta fram modell för att verifiera att kontrollen är verkningsfull (Jordbruksverket ansvarigt, länsstyrelserna deltar, 2024-2025).
 • Analysera vilka områden där det kan finnas större risk för bedrägligt beteende (Jordbruksverket ansvarigt, länsstyrelserna deltar, 2024-2025).

 

Senast granskad 2022-12-28