2023-2025 Operativt mål 4 Djurskydd: Service - snabb återkoppling, tydlig information och gott bemötande

Djurskydd

Mål: Service. Djurhållare upplever att kontrollmyndigheten ger snabb återkoppling och tydlig information i kontroll- och ansökningsärenden. Djurhållare upplever ett gott bemötande i kontrollsituationen

Definition

Djurhållaren får tillgång till resultatet av kontrollen så snart som möjligt efter att
kontroll genomförts. Detta är viktigt både för att djurhållaren ska få en god service från myndigheten och för att kunna åstadkomma en snabb rättelse av eventuella brister.

Beslut utformas på ett sätt som underlättar för mottagaren att förstå.

Ansökningsärenden handläggs skyndsamt.

Önskad effekt

 • Snabb återkoppling till djurhållare prioriteras högt i kontrollverksamheten.
 • Kontrollmyndigheter arbetar systematiskt med utbildningar i kommunikation
  och bemötande samt klarspråk i beslut.
 • Resultat brukarundersökning, nöjdhetsindex förbättras.

Indikatorer

 • Handläggningstid kontrollrapport (90 procent inom 21 dagar).
  (Länsstyrelserna, årligen, mäts med uppgifter från systemet
  Ledningsinformation i samverkan (LISA))
 • Handläggningstid klagomålsärenden (90 procent inom 90 dagar).
  (Länsstyrelserna, årligen, mäts med uppgifter från systemet
  Ledningsinformation i samverkan (LISA))
 • Alla ärenden avseende 6 kap 4 §-tillstånd beslutas inom 180 dagar efter
  inkommen ansökan. (Länsstyrelserna, årligen, mäts med uppgifter från
  systemet Ledningsinformation i samverkan (LISA))
 • Alla ärenden avseende offentlig förevisning av djur beslutas inom 180 dagar
  efter inkommen ansökan. (Länsstyrelserna, årligen, mäts med uppgifter från
  systemet Ledningsinformation i samverkan (LISA))

Aktiviteter

 • Länsstyrelsernas arbetsgrupp där Jordbruksverket deltar tar kontinuerligt fram informationsmaterial. (Länsstyrelserna, årligen)
 • Länsstyrelserna arbetar systematiskt med att bibehålla och utveckla effektiva
  arbetssätt, till exempel genom att mäta handläggningstider för kontrollrapporter och klagomålsärenden. (Länsstyrelserna, årligen)
Senast granskad 2022-11-23