2023-2025 Operativt mål 2 Djurskydd: Riskbaserad rutinkontroll

Djurskydd

Mål: Riskbaserad rutinkontroll. Varje år utförs kontroll av en tillräckligt stor andel av kontrollobjekten, utifrån en riskvärdering. 

Definition

Minst tio procent av kontrollobjekten med hållande av livsmedelsproducerande
djur kontrolleras varje år i den planerade kontrollen i varje län. Minst en tredjedel av kontrollobjekt med försöksdjur kontrolleras varje år, beräknat på nationell nivå.

Vid planeringen av kontrollverksamheten används SToRK-modellen (Statistik och riskklassificerings-modellen) och den gemensamma rutinen för handläggning av
klagomålsärenden.

Önskad effekt

 • Genom att kontroller görs hos djurhållare upptäcks vanliga brister inom olika
  verksamhetsinriktningar som åtgärdas och en bättre regelefterlevnad samt god djurvälfärd uppnås.
 • Genom att kontroller av försöksdjursverksamhet görs verifieras att reglerna
  följs samt att brister upptäcks och åtgärdas viket leder till bättre
  regelefterlevnad.

Indikatorer

 • Andel av kontrollobjekten med livsmedelsproducerande djur som kontrollerats varje år i riskbaserade rutinkontroller i varje län. Minst tio procent per år. (Jordbruksverket, årligen, uppgifter från djurskyddskontrollregistret (DSK))
 • Minst en tredjedel av kontrollobjekt med försöksdjur kontrolleras varje år,
  beräknat på nationell nivå. (Jordbruksverket, årligen, uppgifter från
  djurskyddskontrollregistret (DSK))

Aktiviteter

 • Alla län planerar årligen för minst tio procent rutinkontroller av objekten med
  livsmedelsproducerande djur. (Länsstyrelserna, årligen)
 • Länsstyrelserna och försöksdjursenheten på Jordbruksverket samverkar och
  diskuterar aktuella frågeställningar inom försöksdjursområdet.
  (Jordbruksverket och länsstyrelserna, årligen)
 • Transportörer med tillstånd kontrolleras i den årliga planerade kontrollen
  utifrån risk (transportörer med livsmedelsproducerande djur har hög risk).
  (Jordbruksverket, uppgifter från djurskyddskontrollregistret (DSK), årligen)
 • Kartläggning av kontroll i förhållande till djurvälfärdsrisk genomförs. Efter
  kartläggningen kan kontroll i förhållande till risk(poäng) börja mätas.
  (Jordbruksverket och länsstyrelserna, uppgifter från djurskyddskontrollregistret
  (DSK), senast vid utgången av år 2025)
 • Följa andel kontrollobjekt av livsmedelsproduktionens djur som kontrollerats i
  den planerade kontrollen där brister konstaterats. (Jordbruksverket, uppgifter
  från djurskyddskontrollregistret (DSK), årligen)
 • En översyn av SToRK-modellen genomförs i samarbete mellan
  Jordbruksverket och länsstyrelserna. (Jordbruksverket och länsstyrelserna,
  senast vid utgången av år 2024)
 • Vägledning för användning av SToRK tas fram av Jordbruksverket i samråd
  med länsstyrelserna. (Jordbruksverket och länsstyrelserna, senast vid utgången
  av år 2025)
 • Jordbruksverket ser över och utvecklar anvisningar för användning av
  Djurskyddskontrollregistret (DSK). (Jordbruksverket, senast vid utgången av
  2025)
 • Länsstyrelserna och Jordbruksverket arbetar löpande med registervård av DSK
  (Jordbruksverket och länsstyrelserna)
 • Nationellt kontrollprojekt ”Djurskydd vid slakterier” som genomförs 2022-2023. (länsstyrelserna huvudansvariga, Jordbruksverket och Livsmedelsverket deltar, år 2022-2023).
Senast granskad 2022-11-23