2023-2025 Operativt mål 1 Djurskydd: Utbildning, likriktning, verifiering.

Djurskydd

Mål: Utbildning, likriktning, verifiering. Likvärdighet över landet vad gäller bedömning av brister och vidtagna åtgärder för att uppnå efterlevnad av
djurskyddslagstiftningen. 

Definition

Med likvärdig menar vi att kontrollverksamheten ska utföras med likartade
bedömningar och åtgärder i likartade fall och med likartad inriktning och
omfattning över hela landet. Detta förutsätter bland annat personal med rätt kompetens för de uppgifter som ska utföras.

Önskad effekt

 • En större likvärdighet över landet vad gäller bedömning av brister samt
  koppling mellan funna brister och typ samt frekvens av vidtagna åtgärder.
 • Möjligheter till strategisk kompetensutveckling utifrån identifierade behov
  ökar.

Indikatorer

 • Parallellkontroller/skuggkontroll och dokumentationskontroll har genomförts
  för alla handläggare, utifrån en individuell riskanalys, i syfte att verifiera
  kontroll och kompetens. (Årligen, länsstyrelserna)
 • Andel handläggare som har genomgått hela utbildningen KuDoS
  (Kontrollutbildning och samsyn). Målet är att alla handläggare som har varit
  anställda inom djurskyddskontrollen senast vid utgången av året efter
  anställningsår ska ha genomgått hela utbildningen. (Mäts årligen i
  länsstyrelsernas rapportering till Jordbruksverket)

Aktiviteter

 • Följa utvecklingen i andelen riskbaserade rutinkontroller där brister
  konstateras. (Jordbruksverket, årligen, uppgifter från
  djurskyddskontrollregistret (DSK))
 • Jordbruksverket tar fram och uppdaterar vägledningar vid behov.
  (Jordbruksverket, årligen)
 • Kompetensrosen eller annan modell finns och används årligen för att kartlägga
  behovet av kompetensutveckling. (Länsstyrelserna årligen)
 • Länsstyrelserna och Jordbruksverket samverkar kring
  kompetensutvecklingsinsatser. (Jordbruksverket och länsstyrelserna, årligen)
 • Jordbruksverket ansvarar för att löpande anordna kalibreringsutbildningar,
  fysiska eller webbaserade. (Jordbruksverket, årligen)
 • Kontinuerliga samsynsdiskussioner och utbildningar i syfte att
  kompetensutveckla och likrikta medarbetare. (Länsstyrelserna, årligen)
 • Sverige fyller sina platser på BTSF-utbildningar (Better training for safer
  food). (Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna, årligen)
 • Spridning och förvaltning av kunskaperna från BTSF-utbildningar och andra
  relevanta kurser sker. (Länsstyrelserna, årligen)
 • Parallell- samt dokumentationskontroll genomförs årligen, utifrån en
  individuell riskanalys, i syfte att verifiera kontroll och kompetens.
  (Länsstyrelserna, årligen)
 • Länsstyrelserna genomför regelbundna Skype-möten mellan samordnare för att
  underlätta erfarenhetsutbyte och ökad likvärdighet. (Länsstyrelserna, årligen)
 • Rådet för djurskyddskontroll har regelbundna möten för samverkan och
  strategiarbete. (Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna, årligen)
 • Myndigheterna samverkar löpande i referensgruppen för djurskydd
  (länsstyrelsernas referensgrupp 282). (Jordbruksverket och länsstyrelserna,
  årligen)
 • Myndigheterna genomför regelbundna möten i en myndighetsgemensam
  samrådsgrupp för slakt och avlivning för att öka samsyn och likvärdighet.
  (Jordbruksverket, Livsmedelsverket, länsstyrelserna samt Nationellt centrum
  för djurvälfärd (SCAW), årligen)
 • Jordbruksverket genomför revisioner av länsstyrelsernas verksamhet efter
  fastställd revisionsplan. (Jordbruksverket, årligen)
Senast granskad 2022-11-15