2022-2025 Operativt mål 2 växtskadegörare: Förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare

Växtskadegörare

Vi förebygger spridning av och bekämpar växtskadegörare genom ett gemensamt ansvar för kontrollen.

Definition

Vi utför kontroll med tillräcklig omfattning och rätt kvalitet vilket innebär att kontrollplanen grundar sig på direktiv och riskanalys utifrån vägledning. Vi tar gemensamt ansvar genom att vi exempelvis har en plan för att utföra kontroll som är i enlighet med kontrollinstruktioner och checklistor som är utformade i enlighet med sakansvarig enhets vägledningar.

Indikatorer:

 • Kontrollfrekvens (följs månadsvis)
 •  Antal avvikelser (generellt, per kontrollant respektive per kontrollområde)
 •  Löpande uppföljning av samstämmighet mellan vägledning och utförd kontroll (löpande dialog och årlig avstämning)

Aktiviteter

 • Årlig översyn av vägledningar i samband med uppdaterad riskanalys (växtregelenheten, årligen).
 • Uppdaterade checklistor/kontrollinstruktioner i enlighet med vägledningarna (växtkontrollenheten och import- och exportkontrollenheten vid Jordbruksverket, årligen).
 • Skapa en kontrollplan som bygger på den riskanalys som sakenheten tagit fram (växtkontrollenheten och import- och exportkontrollenheten vid Jordbruksverket, årligen).
 • Jordbruksverket genomför aktiviteter för fortsatt verifiering av kvaliteten av kontrollen (växtkontrollenheten och import- och exportkontrollenheten vid Jordbruksverket, årligen)
  • Samtrimning
  • Övervakningskontroll
  • Dokumentationskontroll
 • Fortsatt samverkan mellan växtregelenheten, import- och exportenheten och växtkontrollenheten inom växtskyddsområdet, för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling (växtregelenheten, växtkontrollenheten och import- och exportkontrollenheten vid Jordbruksverket, årligen).
Senast granskad 2022-12-28