2022-2025 Operativt mål 2 Foder: Verksamhetsutövare har de grundläggande kunskaper som krävs för att följa lagstiftningen.

Foder

Kontrollmyndigheterna har verktyg och förutsättningar för att genomföra
riskbaserad offentlig kontroll som är likvärdig i hela landet.

Definition

De behöriga myndigheterna samverkar och genomför åtgärder för att förbättra regelefterlevnaden hos verksamhetsutövare. Myndigheterna använder informationsinsatser för att öka kunskapen om regelverket hos verksamhetsutövare i syfte att proaktivt minska de typer av avvikelser som är vanligast förekommande i kontrollen. De behöriga myndigheterna samverkar kring analys och uppföljning av kontrollen och diskuterar olika åtgärder som är lämpliga för att öka regelefterlevnaden.

Indikatorer

 • Antal avvikelser vid första kontrollen efter registrering hos foderföretagare i leden efter primärproduktionen (mål om procentuell minskning i antal avvikelser över perioden 2022-2025).
 • Antal nyregistrerade foderföretagare i leden efter primärproduktionen som
  får grundläggande information om foderlagstiftningen (mål att alla
  nyregistrerade foderföretagare får grundläggande information om lagstiftningen, mäts årligen).
 • Uppföljning av hur foderföretagare i leden efter primärproduktionen efter
  sin första kontroll upplever informationen de har fått i samband med sin
  nyregistrering (mål: ökning i nöjdhet med informationen över perioden
  2022-2025).
 • Antal informationsinsatser till foderföretagare i primärproduktionen
  avseende vanligaste avvikelser (mål: en informationsinsats per år, mäts
  årligen).

Aktiviteter

 • Jordbruksverket skickar ut vägledning och information till nyregistrerade foderföretagare i leden efter primärproduktionen (Jordbruksverket, årligen).
 • Jordbruksverket och länsstyrelserna genomför uppföljning och analys av
  rapporterade kontrollresultat samt diskussion om vilka åtgärder
  myndigheterna behöver göra för att komma tillrätta med vanliga avvikelser
  (Jordbruksverket ansvarigt, länsstyrelserna deltar, årligen).
 • Jordbruksverket genomför kontinuerligt utvärdering av hur nyregistrerade
  foderföretagare i leden efter primärproduktionen upplever information som
  de får från myndigheterna i samband med att de startar upp sin verksamhet
  (utvärderingen skickas ut till foderföretagare efter det att de fått sin första
  kontroll) (Jordbruksverket, årligen).
 • Länsstyrelserna tar tillsammans med Jordbruksverket fram gemensamt
  informationsmaterial om de vanligaste brister till foderföretagare i
  primärproduktionen i syfte att minska antalet fall av bristande
  regelefterlevnad i primärproduktionen (länsstyrelserna ansvariga,
  Jordbruksverket deltar, årligen).
Senast granskad 2022-12-28