Summering av inspel från dialogmöten om riktlinjer för måltider i skola och förskola

skolbarn som tar för sig av salladsbordet.

2024-06-14

Under maj genomförde Livsmedelsverket tre dialogmöten med framför allt måltidschefer och rektorer om riktlinjerna för måltider i skola och förskola. Syftet med dialogmötena var att riktlinjerna ska uppdateras och inför det arbetet ville vi fånga in målgruppernas syn på riktlinjerna, hur de fungerar i dagsläget och hur de skulle kunna förbättras.

Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i skolan lyfter fram hur skolmåltiden kan göra skillnad för lärandet, hälsan och miljön – om den används på ett medvetet sätt i både skolkök och undervisning. Riktlinjerna är avsedda som ett stöd i arbetet med bra skolmåltider. De vänder sig både till de som planerar, lagar och serverar skolmåltider, och till skolledning och pedagogisk personal. Undersökningar har visat att riktlinjerna är välkända och att de används, framför allt av personal inom måltidsverksamheten.

För att säkerställa att riktlinjerna även fortsättningsvis är relevanta och kan fungera som ett stöd för både måltidsverksamheten och skolan har Livsmedelsverket genomfört tre dialogmöten under maj 2024 i Göteborg, Stockholm och Umeå för att få inspel från målgrupperna om hur riktlinjerna kan förbättras. Sammantaget träffade vi omkring 75 representanter från både kommunal och privat verksamhet, liksom både måltidsverksamhet och skola vid de tre dialogmötena. Resultaten från dialogmötena är ett av flera viktiga underlag för arbetet med att revidera riktlinjerna.

För Livsmedelsverket är det tydligt att utmaningarna och önskemålen i stort sett är gemensamma för kommunerna, oavsett storlek på kommun och var i landet kommunen ligger. Vår summering av de inkomna synpunkterna och inspelen inför revidering av riktlinjerna finns i detta PM:

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider