Sammanfattning av inspel från dialogmöten om mål och indikatorer för skolmåltider

En tallrik med skollunch

2024-06-20

Inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider arbetar vi för att ta fram mål och indikatorer för hållbara skolmåltider. Syftet är att få en tydlig och gemensam riktning för alla aktörer som arbetar med skolmåltider.

De nationella riktlinjerna för skolmåltider revideras under 2024 och i den nya versionen kommer även mål och indikatorer för hållbara skolmåltider att ingå. För att säkerställa att målen blir användbara har vi under maj 2024 genomfört två digitala dialogmöten med måltidschefer (eller motsvarande) och rektorer.

Resultaten från dialogmötena är ett av flera viktiga underlag i arbetet med att ta fram mål och indikatorer. I vår summering presenteras kortfattat de inkomna synpunkterna från de två dialogerna.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider