Varför klimatanpassa?

Klimatanpassning innebär att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. Klimatanpassning kompletterar alltså insatser för  att hejda klimatförändringarna, till exempel minskade utsläpp av växthusgaser.

Vikten av klimatanpassning

Vi vet idag att klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för att bedriva en rad olika samhällsverksamheter, däribland vattenförsörjningen. Vi ser en ökad förekomst och magnitud av extrema väderhändelser, till exempel skyfall och värmeböljor, och mer gradvisa förändringar, som stigande grund- och havsvattennivåer, förändrade växtsäsonger och ökad risk för mögelangrepp eller röta.

Det här skapar ett behov av att tänka efter – och kanske även tänka nytt kring hur olika verksamheter bedrivs och hur samhället planeras med hänsyn till både nuvarande och framtida klimatförändringar.

Förebyggande investeringar

Klimatanpassning medför en kostnad för samhället, men det blir i de flesta fall betydligt billigare med förebyggande investeringar än att ta kostnaderna för negativa klimatkonsekvenser i efterhand. Ett förändrat klimat skapar också möjligheter. Klimatanpassning handlar även om att se till att dessa möjligheter tas tillvara.

Syftet med klimatanpassningsarbetet

Syftet med klimatanpassningsarbetet är att upprätthålla samhällets funktionalitet. Målet är att skapa en robust vattenförsörjning som klarar klimatförändringar flera generationer framåt, både vad gäller försörjnings- och kvalitetsmål.

Senast granskad 2024-01-19