Vattenbrist

Gammal rostig vattenkran i en trädgård

Ökad av­dunstning från marken, kombinerat med växande vegetation och ökad vattenförbrukning  väntas leda till minskad vattentillgång under sommaren. Underskott av markvatten är en indikator på risk för torka eller vattenbrist.

Redan idag förekommer låga vattenflöden, främst på sommaren i södra Sverige och strax innan snö­smältningen i norra Sverige. Den vatten­brist som uppträder idag kan bli större, genom en kombinerad effekt av klimat­förändringar, fler invånare och ökad konkurrens om tillgängligt vatten.

Olika förutsättningar

Problemen kommer att bli allra störst för grunda brunnar i små grundvatten­magasin och för små ytvattenmagasin som används som vattentäkt. Svårigheter för den enskilda vatten­försörjningen kan leda till att fler vill ansluta till kommunalt VA, och där­med ökar behovet av allmän dricksvatten­försörjning. Detta gäller speciellt i kustområden och bristområden.

Gundvatten

I områden där grundvattentillgången minskar och grundvattennivåerna sänks förväntas även minskade flöden till ytvatten och större problem med vattentillgång vid ytvatten­verk.

Vid grundvattenbrist i de stora magasinen krävs i regel relativt långa perioder med nederbörd för att grundvattennivåerna ska återhämta sig. I små grundvattenmagasin kan nivåerna återgå till det normala ganska snabbt efter nederbörd.

Ytvatten

Små ytvattenmagasin brukar reagera snabbare på förändringar än stora magasin. Hur en sjö reagerar beror på tillrinningsområdets storlek i förhållande till vattenvolymen. Stora sjöar med ett litet tillrinningsområde kräver generellt sett längre tid för återhämtning.. Vattenförsörjning som baseras på större sjömagasin påverkas därför inte lika snabbt av torrperioder, men om de påverkas behöver de mer nederbörd och längre perioder av regn för att bli återställda. I små vattendrag kan ett mindre regn ge en tillfällig återgång till normala flöden. I reglerade sjöar kan även krav på tappning till nedanförliggande vattendrag innebära en påverkan på volymen under torrår.

Senast granskad 2024-01-26