Varmare vatten

Sjö där sol och moln speglas i vattenytan

Ett varmt råvatten kan leda till att dricksvattnet inte upplevs som friskt och gott. 

Varmare ytvatten och råvatten

Vatten­temperaturen i sjöar och vattendrag beror till stor del på luft­temperaturen. Det finns dock en årstids­fördröjning i Sverige, eftersom vattnet värms upp långsammare än luften på våren och kyls ner lång­sammare på hösten.

Vattenmassan är vanligen skiktad sommartid, med varmt, ytligt vatten överst och kallt, tyngre vatten underst (med högre densitet). ett varmare klimat kan sommarskiktningar i ytvatten finnas kvar under en längre period än idag. Det kan med­föra att bottenvattnet blir stillastående under länge tid med ökad risk för syrebrist, som i sin tur leder till att järn, mangan och fosfor löses ut från bottensedimenten.  Ansamlingar av mikro­organismer blandas ner när sommarskiktingen försvinner och kan då nå ner till råvattenintaget. Högre ytvatten­temperaturer och starkt solljus sommartid kan även gynna tillväxten av alger i vattendrag och sjöar. För råvatten som i framtiden får återkommande temperaturer kring strax under 20°C kan denna typ av problem bli frekvent. Större grundvattenmagasinets temperaturer är låga men följer vanligtvis luftens årsmedeltemperatur med små förändringar och är således relativt stabila över året. Även för mindre magasin är temperaturvariabiliteten över året dämpad.

Risker med varmt dricksvatten

Det finns ytterligare risker när temperaturen för dricksvattten överstiger 25 °C, eftersom bakterien Legionella då kan växa till. I Sverige är det i dagsläget störst risk för tillväxt av Legionella i inomhusledningar och i varmvatten, men i södra Europa befarar man att kallvattnet framöver kan värmas upp över 25 °C i vissa stadsmiljöer (s.k. hot spots). Boverkets gränsvärde för temperaturen i kallvatten i fastigheter är 24 °C, vilket är anpassat till att temperaturen i badrum ofta är så hög. Legionella skulle även kunna bli ett problem i Sverige under varma somrar. Vid utbrott av legionärssjuka är det vanligen för låg temperatur på varmvattnet som är orsaken till spridningen. Ofta är kyltorn, som effektivt sprider aerosoler, inblandade. En ledningsstump som inte värms upp till 60 °C kan fungera som en inkubator för bakterien.

Senast granskad 2023-01-23