Påverkan på anläggning

Stapel med plaströr i svart och orange

Klimatförändringarna kan få olika negativa konskvenser som påverkar olika delar av en dricksvattenanläggning. Det kan till exempel handla om ras och skred, brott på rör och inträngning av förorenat vatten.

Ras och skred

Ras eller skred kan leda till att brunnar eller vatten­verk sätter sig eller påverkas på annat sätt. Vattentäkter eller vattenverk som är belägna i eller nära intill områden med risk för ras och skred löper risk för direkt påverkan. I områden med VA-ledningar kan ras och skred leda till sättningar och ledningsbrott. Om en enkelmatad huvudvattenledning drabbas leder det till leverans­avbrott, vilket kan ge stora konsekvenser för vattenförsörjningen. Även reservoarer och tryckstegrings­stationer kan skadas allvarligt om det uppstår ras och skred i samband med höga flöden. Ytvatten kan tränga in i råvattenbrunnar och andra anläggningsdelar. Detta kan leda till förorenat råvatten och försämrad teknisk funktionalitet. Elektrisk utrustning är extra känslig för påverkan.

Isbildning på intagsgaller

Risken för isbildning på intagsgaller, så kallad kravis, är störst när temperaturen är kring 0 °C. Vid lägre temperaturer fryser vattenytan till is och temperaturen vid intaget blir jämnare. Detta innebär att riskerna för problem med kravis är störst i områden där det blir fler och fler nollgenomgångar (d.v.s. dygn när dygnets högsta temperatur varit över 0 ºC under samma dygn som dygnets lägsta temperatur varit under 0 ºC). Detta riskerar att blockera intag och sätta igen råvattenledningar.

Rörbrott

Större variation i vattentemperaturen och en stigande vattentemperatur kan leda till fler rörbrott på grund av att rören expanderar. Vid snabba temperaturförändringar i vatten, luft eller omkringliggande mark kan det innebära nya utmaningar för ledningsnätet. Även torka kan påverka ledningsnätet om vattenhalten sjunker i jorden så kan det leda till sättningar i marken som ökar risken för rörbrott.

Korrosion i ledningsnät

Ökande råvattentemperaturer gör att korrosionsprocesser i ledningsnäten riskerar att för­värras, vilket kan medföra sämre kvalitet på dricksvattnet. Även förändringar i salthalt, alkalinitet och konduktivitet kan påverka ett vattens så kallade korrosivitet.

Inträgning av förorenat vatten

Höga flöden eller högt grundvatten i kombination med läckande ledningsnät kan innebära att föroreningar i större utsträckning tränga in i ledningssystemen vid tryckfall och andra typer av av­brott, när trycket i ledningen blir lägre än i omgivande mark eller vatten.

Störning i kraftförsörjning

Vattenverken är beroende av el för pumpar och behandlingsutrustning. Pumpar finns i ytvattenintag, grundvattenbrunnar och tryckstegringsstationer på ledningsnätet. Många har avancerade styr-, regler- och övervakningssystem som både reglerar behandling och distribution samt övervakar och ger larm vid fel.

Störningar i kraftförsörjningen av el till bland annat IT-system och telenät kan orsaka att hela eller delar av försörjningen måste köras manuellt och med reservkraft, vilket är resurskrävande eftersom anläggningarna ofta är spridda geografiskt. Störningar kan uppkomma i samband med åskväder, skyfall, brand, översvämning m.m.

Senast granskad 2024-01-26