Tekniska åtgärder

Skyddet av dricksvattnet bör i första hand vara förebyggande. Det gäller både för vattentäkten, vattenverket och för distributionssystemet. En del åtegärder kan vara anmälnings- eller tillståndsplitiga vilket gör att långsiktig planering är nödvändig.

Vattentäkt inklusive tillrinningsområde

Genom att arbeta förebyggande går det att undvika eller minska risken för att råvattenkvaliteten och kvantiteten försämras både under normala förhållanden och vid extremväder. Men om tillrinningsområdet ligger utanför den egna kommunen kan det förebyggande arbetet kompliceras. Detta kan kräva att andra kommuner eller län ingår i diskussionen.

Viss akut påverkan på vattenkvaliteten (t.ex. översvämningar, brand eller olyckor) kan ge irreversibla skador som gör att vattnet inte kan användas. Annan påverkan är mer långsam (övergödning, saltning eller brunifiering).

Gör till exempel så här:

 • Konstruera separata system för dag- och spillvatten för att minska risken för bräddning av pumpstationer och reningsverk i samband med skyfall och att vatten därmed släpps ut orenat till vattendrag och råvattentäkter.
 • Bygg bort flaskhalsar i avloppssystemet (dagvatten och spillvatten) för att minska risken för bräddningar.
 • Inventera bräddavlopp och se till att det inte finns risk för bräddning till vattentäkter.
 • Förbättra tillsynen över enskilda avlopp och verka för att de ansluts till kommunalt avlopp.
 • Ta hand om dagvatten lokalt för att minska belastningen på ledningssystemet (framför allt i områden med ett kombinerat dag- och spillvattensystem).
 • Hitta alternativa lösningar – om det fortfarande finns risk för bräddning i pumpstationer och avloppsreningsverk som kan påverka vattentäkter. Sådana lösningar kan exempelvis vara utjämningsdammar eller högflödesrening.
 • Anlägg eller koppla in en reservvattentäkt, alternativt se över möjligheterna för reservvattenförsörjning från en annan kommun eller privat aktör.
 • Anlägg konstgjorda eller naturliga fördröjningsmagasin så att mer grundvatten hinner bildas.
 • Anlägg fosforfällor, kalkfilter, gräsbevuxna skyddszoner m.m. i avrinningsområdet till ytvattentäkten
 • Leta en ny vattentäkt eller flytta intaget till ett mera gynnsamt läge.

Viktigt! Flera av ovanstående aktiviteter är anmälnings- eller tillståndspliktiga, vilket innebär att de kräver långsiktig planering.

Vattenverk inklusive råvattenbrunnar

Åtgärder vid vattenverk och råvattenbrunnar har vi delat in i tre undergrupper: fysiska skydd, åtgärder för att säkerställa vattentillgången och åtgärder i reningsprocessen.

Fysiska skydd

 • Höj brunnskonstruktioner och brunnslägen.
 • Bygg permanenta invallningar runt brunnar, vattenverk och övriga anläggningsdelar.
 • Flytta och säkra lågt placerad känslig utrustning (pumpar, elskåp, mätinstrument etc.) om det finns risk för översvämning.
 • Säkra känsliga anläggningsdelar och utrustning för brand och åska.
 • Ordna kylning och ventilering vid risk för överhettning.
 • Behåll och utöka marker som kan fördröja och utjämna flöden och suga upp överskottsvatten.

Åtgärder för att säkerställa vattentillgången

 • Fördjupa befintliga brunnar men tänk på att vattenkvaliteten kan förändras.
 • Ta fram reservvattentäkter som kan kopplas in på ordinarie dricksvattennät.
 • Anlägg nya brunnar .
 • Se till att det finns tillräckligt med reservkraft till vattenförsörjningen.
 • Hitta ett nytt läge eller intagsdjup för råvatten. Möjliggör gärna intag på flera djup så man alltid kan hämta det bästa råvattnet.
 • Förbered om möjligt för infiltration av ytvatten för att förstärka grundvattenbildningen.
 • Överväg att koppla samman ledningssystem mellan flera vattentäkter för att skapa ett robust system där täkterna kan ersätta varandra.

Åtgärder i reningsprocessen

 • Anlägg eller installera en ny mikrobiologisk barriär (UV-ljus, ultrafiltrering, möjlighet till klorering ).
 • Inför ett nytt, optimerat eller förändrat processteg mot försämrad vattenkvalitet med avseende på kemiska eller biologiska parametrar till exempel algtoxiner, organiskt material och mikroorganismer.
 • Inför ett nytt, optimerat eller förändrat processteg för att ta hand om avskiljning av akuta föroreningar (kolfilter, oxidationsteknik, nano­filter eller omvänd osmos).

Distributionssystem inlusive råvattenledningar

Ledningsnäten är svåra att underhålla eftersom de är gömda för ögat. Det går dock att ha kontroll genom bra rutiner för nyanläggning, omläggningar och reparationer. Dessa rutiner ska givetvis gälla för alla entreprenörer som jobbar med ledningsnätet. Utbilda gärna entreprenörerna också – det är pengar som ni snabbt tjänar in genom ett bättre slutresultat på grund av ett bra utfört arbete. Att kontrollera läckage är givetvis en viktig del, speciellt i de områden där det kan vara brist på dricksvatten.

 • Ha larm på alla viktiga anläggningar ovan jord (SLVFS 2008:13).
 • Dubblera ledningar för redundans i ledningssystemet där det behövs. Till exempel så kan det behövas dubbleringar till samhällsviktig verksamhet
 • Förstärk ledningar i ras-och  skredriskområden.
 • Välj lämpliga ledningsmaterial vid anläggningen.
 • Välj lämpliga anläggningsmetoder (ledningsdjup, fyllnadsmaterial med mera.).
 • Se över utsatta lägen där förorenat vatten kan tränga in vid trycklöshet.
 • Höj luftningsventiler.
 • Säkra pumpstationer och tryckstegringar mot brand och åska.
 • Underlätta för att snabbt kunna stänga av ledningsnätet till exempel till områden som ligger lågt och riskerar svämmas över vid större läckor.
 • Ha backventiler på vattenmätare.
Senast granskad 2024-01-19