Kostnader för klimatanpassning

Kostnaderna för en klimatanpassningsåtgärd måste vägas mot kostnaderna för att inte genom­föra några åtgärder. Det är viktigt att ha samtliga kostnader som kan uppkomma till följd av en oönskad händelse i åtanke. En mikrobiologisk förorening kan exempelvis leda till stora sjukdomsutbrott, och en kemisk förorening av en vatten­täkt kan leda till att vattentäkten blir obrukbar.

Effekterna av en oönskad händelse kan innebära både direkta och indirekta konsekvenser på såväl kort som lång sikt och kan påverka enskilda individer, näringslivet, myndigheter och kommunala aktörer. Direkta konsekvenser kan innebära bland annat kostnader för produktionsbortfall till följd av att personer insjuknar i samband med ett sjukdomsutbrott. Indirekta konsekvenser kan exempelvis innebära långsiktiga konsekvenser till följd av minskad turism.

Enligt FN:s Office for disaster risk reduction (UNISDR) är kostnaden för en händelse minst 4 gånger större jämfört med att genomföra preventiva åtgärder.

I tabell 9 ges exempel på kostnader för dricksvattenförsörjning vid normal drift samt kostnader som kan uppkomma i samband med ett antal olika oönskade händelser. Innehållet i tabellen kan användas som underlag i arbetet med framtagande av beslutsstöd (exempelvis kostnadsnyttoanalys eller multikriterieanalys).

Kostnader för störing i dricksvattenförsörjning

Exempel på vad den totala kostnaden kan uppgå till vid en störning i
dricksvattenförsörjningen går att läsa om i rapporten "Samhällskostnader vid
störningar i dricksvattenförsörjning". Beräkningen gjordes bland annat för en kommun med 60 000 invånare med verksamheter som sjukhus, vårdcentraler, förskolor, skolor, processindustrier och kraftvärmeverk. Beräkningarna visade att ett totalt avbrott i dricksvattenförsörjningen under 48 timmar innebär en samhällskostnad på cirka 100–150 miljoner kronor (2007 års kostnadsnivå). Här är även kostnader för sjukskrivningar och dödsfall in­räknade.

I tabell 10 redovisas kostnadsberäkningar för dels ett antal verkliga störningar i dricksvattenförsörjningen och dels åtgärder som har genomförts för att undvika framtida problem med dricksvattenförsörjningen.

Senast granskad 2024-01-23