Klimatanpassningsåtgärder

Det här är åtgärder som ni kan vidta för att minska de negativa effekterna av kontinuerliga långsamma förändringar, men också som skydd mot mer akuta effekter som extremväder eller olyckor.

Åtgärderna kan delas in i ett antal olika kategorier. För att få en fullgod klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen bör ni ta hänsyn till samtliga kategorier. Vilka åtgärder som väger tyngst varierar dock beroende på vilken typ av klimathändelse det handlar om. I handboken har vi delat in åtgärderna enligt följande:

I följande avsnitt beskriver vi kortfattat respektive kategori.

Senast granskad 2024-01-26