Vad säger lagen?

Det saknas lagstiftning som specifikt rör klimatanpassning. Ett antal lagar om vattenförsörjning och dricksvatten har dock ett klimatperspektiv.

Föreskrifter och förordningar

Föjande föreskrifter och förordningar är ett urval av relevant lagsstiftning som kan vara aktuell för klimatanpassningasarbetet.

Förändringar på gång

Det finns även förslag på ändringar i lagstiftningen som kommer att underlätta för klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen.

Dricksvattenutredningens slutbetänkande SOU 2016:32 föreslår ändrad lagstiftning med ökade krav på mellankommunal samverkan och ökad regionalisering av dricksvattenfrågan i syfte att bättre kunna möta klimat- och samhällsförändringarna. Utredningen föreslår till exempel att det i vattentjänstlagen ska regleras att kommunerna ska ta tillvara möjligheterna att samverka med andra kommuner samt att länsstyrelserna ska utforma eller på annat sätt säkra utvecklingen av regionala vattenförsörjningsplaner.

Senast granskad 2022-01-11