Centrala begrepp

I handboken används några centrala begrepp:

Dricksvatten

Dricksvatten är både det vatten som produceras för att drickas, användas till matlagning med mera, kallat hushållsvatten, och för beredning av livsmedel samt i livsmedelsproducerande företag. Dricksvatten ska därför vara hälsosamt och rent. Det finns kommunala dricksvattenproducenter, men det finns även större samfälligheter, företag och enskilda brunnar som producerar dricksvatten.

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner samt kräver skyndsamma insatser.

EWS (Early Warning System)

EWS är ett förvarningssystem i form av organisationsrutiner eller tekniska system som tidigt identifierar enskilda händelser eller förändringar som avviker från det normala.

Grundvatten

Grundvatten är allt vatten som finns i jord eller berg under markytan i den mättade zonen det vill säga där alla porer är helt vattenfyllda, och som står i direkt kontakt med marken eller underliggande jordlager.

Huvudman

Kommunen är den som äger en allmän VA-anläggning (§ 2 i lagen om allmänna vattentjänster, 2006:412). Både vattenproducenter och distributörer är huvudmän.

Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som märks av redan idag och åtgärder för att förebygga problem på grund av framtida klimatförändringar.

Klimatindex

Klimatindex används för att beskriva hur klimatet är, hur det har varierat och hur det kan komma att variera i tid och rum över en viss period utifrån uppmätta eller beräknade data. Ett index kan vara utformat för att kunna kopplas till en specifik verksamhet i samhället.

Klimatscenarier

Klimatscenarier är beskrivningar av möjliga utvecklingar av klimatet i termer av meteorologiska variabler, till exempel årsmedeltemperatur och säsongsnederbörd, beroende på framtida klimatpåverkan.

Reducerad klimatpåverkan

Reducerad klimatpåverkan innebär att verksamheter eller aktiviteter som leder till att påverkan på klimatet minskas, till exempel genom minskade utsläpp av växthusgaser eller ökad energi- och resurseffektivitet.

RCP (Representative Concentration Pathways)

RCP är scenarier över hur växthuseffekten kommer fortsätta att öka i framtiden. RCP 8.5 motsvarar fortsatt höga utsläpp av koldioxid. RCP 4.5 innebär att koldioxidutsläppen ökar fram till år 2040 men sedan avtar.

Råvatten

Råvatten är råvaran till dricksvatten. Råvattnet kommer från antingen grundvatten eller ytvatten.

RSA (risk- och sårbarhetsanalys)

En RSA syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Den innehåller bedömningar av hur troligt det är att händelserna inträffar (sannolikhet), de omedelbara negativa konsekvenserna samt analyser av verksamheters sårbarheter och förmåga att hantera olika påfrestningar. Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och ansvariga om hot, risker och sårbarheter inom den egna verksamheten samt att skapa ett underlag för egen planering.

Tillstånd för vattenuttag

Ett tillstånd för vattenverksamhet ger en huvudman rätt att till exempel reglera en sjö eller ta ut vatten från ett grund- eller ytvatten (11:e kapitlet i miljöbalken). Tillståndet fastställs av mark- och miljödomstolen och medför även vissa skyldigheter. Bland annat talar tillståndet om hur regleringen ska gå till och vilka vattenmängder som får tas ut till vattenproduktion. För sjöregleringar anges vanligtvis vattenytans högsta och lägsta tillåtna nivå och hur stor tappningen ska vara till vattendrag som ligger nedströms. De fastställda sjönivåerna och tappningen varierar över året. En verksamhet som har ett tillstånd för vattenverksamhet får ett mycket starkt juridiskt skydd gentemot andra intressen samt mot framtida krav från till exempel miljö- och naturvårdshåll. Huvudmannen har inte bara rätt utan också skyldighet att underhålla vattenanläggningen, så att tillståndet kan upprätthållas.

Ytvatten

Ytvatten är det vatten som finns på jordens yta i form av sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.

Senast granskad 2024-01-19