Aktörernas ansvar

Utgångspunkten för samhällets klimatanpassning är att alla aktörer – offentliga, privata och frivilliga – gemensamt tar ansvar för att utveckla och genomföra arbetet. Klimatanpassning är en viktig del av samhällets krisberedskap.

För att minimera konsekvenserna vid en eventuell störning i dricksvattenförsörjningen krävs att kommuner och verksamhetsutövare planerar och samarbetar kring en väl förankrad klimatanpassningsstrategi.

Enligt vattentjänstlagen har dricksvattenproducenter ett ansvar att leverera hushållsvatten. Aktörer som bedriver en verksamhet under normala förhållanden har också ansvaret vid större störningar, kris och i krig.

Lokalt

Dricksvattenproducenter och kommuner ansvarar för vattenförsörjningen. Huvudmannens och kommunens krisberedskap är viktiga funktioner vid risk- och sårbarhetsanalyser i det kommunala klimatanpassningsarbetet. Kommunerna har det totala ansvaret för granskning och godkännande inom den fysiska planeringen. De ansvarar också för planeringen av respektive sektor i kommunen. Inom alla dessa områden finns också ett klimatanpassningsansvar.

Regionalt

Länsstyrelserna samordnar klimatanpassningsarbetet regionalt.

En viktig roll för länsstyrelserna är att tillhandahålla underlag till den kommunala fysiska planeringen och till andra typer av planering och projekt. I samband med klimatanpassning kan det innebära att sammanställa ett regionalt faktaunderlag om de förväntade klimateffekterna.

Länsstyrelsernas geografiska områdesansvar för kris och beredskap på regional nivå består bland annat av att informera, bygga och upprätthålla relevanta nätverk, verka för att regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs, verka för ett effektivt resursutnyttjande, skapa en enhetlig krishantering samt följa upp beredskapsförberedelserna.

Länsstyrelserna har utöver sitt ansvar för kris och beredskap dessutom ett tillsynsansvar för kommunernas räddningstjänst.

Nationellt

Ingen nationell myndighet har idag övergripande ansvar för klimatanpassning, men många centrala myndigheter har genom sina respektive sektorsansvar en viktig roll i klimatanpassningsarbetet. Ett 30-tal myndigheter arbetar med förebyggande åtgärder för ökad kompetens och kunskap samt för bättre beredskap vid störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Samtliga myndigheter har ett ansvar för att arbeta med och lyfta klimatanpassningsfrågan.

Samordning mellan aktörerna

Det är mycket viktigt att olika aktörer samverkar och samordnar sig för att få genomslag i klimatanpassningsarbetet. Detta sker bland annat i följande nätverk.

Myndighetsnätverket för klimatanpassning och Klimatanpassningsportalen

Nätverket och portalen är ett samarbete mellan 19 myndigheter och drivs av det nationella kunskapscentrumet för klimatanpassning vid SMHI. Myndigheterna i nätverket arbetar tillsammans för att stärka samhällets förmåga att hantera effekterna av klimatförändringarna.

Nationella samordningsgruppen för dricksvatten

Nätverket leds och samordnas av Livsmedelsverket. Det syftar bland annat till att öka anpassningsförmågan till ett förändrat klimat. Nätverket arbetar med att öka kunskapen hos alla myndigheter om kopplingar mellan klimat och dricksvatten i dagens och framtida klimat.

Senast granskad 2024-01-19