Introduktion till handboken

Den här handboken är ett hjälpmedel för att klimatanpassa dricksvattenförsörjningen. Fokus ligger på analys, riskbedömning och förslag på åtgärder.

Sveriges kommuner är självstyrande och förutsättningarna skiljer sig åt både när det gäller samhällets uppbyggnad, demografi och hur naturen ser ut. Det påverkar i sin tur förutsättningarna för dricksvattenproduktionen. Varje kommun har ansvar för att fatta strategiska beslut utifrån sina förutsättningar. Handboken ger enbart vägledning i dessa frågor.

Informationssäkerhet

De uppgifter och underlag som tas fram inom klimatanpassningsarbetet kan ofta också användas som underlag för en riskanalys. För det mesta är hela eller delar av analysen säkerhetsklassad. Därför bör de som arbetar med klimatanpassning beakta att en hel del uppgifter kan vara känsliga och vara uppmärksamma på informationssäkerhet.

En säkerhetsskyddschef eller motsvarande bör involveras för att säkerställa rutiner för informationssäkerhet. Säkerhetsskyddschefen kan också bidra med relevant lagstiftning och bedömningar av vad som bör omfattas av sekretess.

Regler och rekommendationer kring informationssäkerhet finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar (LIVSFS 2008:13) samt tillhörande vägledning.

Senast granskad 2021-12-02