Vattenskydd

Gul skylt som visar att området är ett vattenskyddsområde

Det är viktigt att bedöma föroreningskällor för att kunna utforma ett bra vattenskydd.

Bedömning för ett förändrat klimat

För att bedöma om det finns föroreningskällor som kan påverka råvattnet negativt i nuvarande och i ett förändrat klimat måste ni utföra en inventering i tillrinningsområdet till vattentäkten. Fysiska åtgärder och relevanta skydd som tillstånd, vattenskyddsområde och bra skydds­föreskrifter kan minska en del  risker.

För att göra en analys av behovet för vattenskydd kan följande frågor användas. Svaren kan sedan infogas i excellfilen som finns  på startsidan.

Försök att svara på följande frågor:

 • C1 Hur ser markanvändningen i tillrinningsområdet ut idag?
 • C2 Vilka potentiella föroreningskällor finns i tillrinningsområdet och vilka åtgärder finns för att minska påverkan? Det kan vara bra att ha koll på åtminstone de större källorna.
 • C3 Förekommer det områden med förorenad mark?
 • C4 Är det stor risk för brand i tillrinningsområdet?
 • C5 Är det stor risk för ras och skred i tillrinningsområdet?
 • C6 Är det redan idag stor risk för översvämningar i tillrinningsområdet? Hur höga är vattennivåerna vid översvämning?
 • C7 Har vattentäkten ett bra skydd mot föroreningar genom aktuellt vattenskyddsområde och ändamålsenliga skyddsföreskrifter?
 • C8 Sker mätningar av vattenkvaliteten i tillrinningsområdet?
 • C9 Sker mätningar av vattenkvaliteten i tillrinningsområdet?
 • C10 Har det genomförts en screening av miljögifter inom tillrinningsområdet?
 • J1 Kan användningen av bekämpningsmedel eller andra kemikalier komma att öka?

Sammanställ följande:

 • Potentiella föroreningskällor som till exempel industrier, flygfält, avloppsanläggningar, jordbruk och skogs­bruk. Här kan ni använda checklistan "Föroreningskällor" i verktygslådan.
 • Bräddning från pumpstationer eller avloppsreningsverk, sammanställ frekvens, platser och mängder.
 • Planerade nyetableringar i vattentäktens tillrinningsområde.
 • Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.
 • Analysresultat av vattenkvaliteten inom tillrinningsområdet till vattentäkten.

Tips på källor:

 • SMHI och MSB (brandriskkartor och prognoser samt översvämningskarteringar)
 • SGI (skredinventeringar)
 • SGU (kartvisaren Skredärr och raviner samt grundvattenutredningar)
 • VISS (påverkanskällor och riskbedömningar, för vissa län finns analys av påverkanskällor och sårbarhet för grundvattenresurser)
 • Vattenvårdsförbund och vattenråd
 • Föreskrivna recipientprogram
 • VA-branschens statistiksystem (VASS), Svenskt Vatten
 • EBH-databasen med information om förorenade områden (länsstyrelsen)
 • Utredningar av vattenskyddsområden
Senast granskad 2024-01-19