Vattennivåer och vattenföring

Mätinstrument som visar vattennivå i ett vattendrag

Att dokumentera vattennivåer och vattenföring i ett längre perspektiv gör det lättare att se eventuella trender som kan indikera kommande vattenbrist.

Dokumentera och analysera nivåförändringar

Vattennivåer varierar ofta med årstiderna. Att dokumentera och analysera nivåförändringarna i ett längre perspektiv gör det lättare att se eventuella trender som kan indikera kommande vattenbrist. Tänk på att inte bara titta på medelvärden, eftersom det är extremvärden som kan orsaka problem.

För att göra en analys av vattennivåer och vattenföring kan följande frågor användas. Svaren kan sedan infogas i excellfilen som finns  på startsidan.

Försök att svara på följande frågor:

 • D1 Finns det några noterade trender för vattennivåer i uttagsbrunnarna? Hur ser minimi- och maxvärden ut för nivåerna? Finns årstidsvariationer?
 • D2 Finns det några mätpunkter i tillrinningsområdet? Finns det trender för vattennivåer och flöden? Finns årstidsvariationer?
 • D3 Finns det någon samvariation med SGU:s mätningar i grundvattennätet?
 • D4 Finns det risk för att vattendomen eller tillståndet inte kan följas till följd av förändrade hydrologiska mönster över året? Finns det ökad risk för dammhaveri till exempel uppdämda sjöar?
 • D5 Finns det risk att pumpar och råvattenintag torrläggs eller översvämmas, eller påverkas negativt på annat sätt?
 • D6 Finns det dammar, eller annan vattenreglering uppströms, och hur kan det påverka vattennivåerna? Hur stor volymreserv ger regleringen vid olika tidpunkter på året?
 • D7 Finns det någon egen reglering? 

Ta fram följande:

 • Diagram med vattennivåer (yt- eller grundvattennivåer) vid vattentäkten. Ta fram så långa och många tidsserier som möjligt.

Tips på källor:

 • SMHI - vattenstånd i de stora sjöarna, vattenföring i vattendrag och ytvattennivåer
 • SGU - grundvattenobservationer, tidsserier
 • Vattenvårdsförbund
 • Privata aktörer - kraftföretag, verksamhetsutövare med mera
Senast granskad 2024-01-19