Vattenkvalitet

Handsbeklädd hand håller i ett vattenfyllt provrör ovanför en vattenyta

Ytterligare ett steg i systemanalysen är att sammanställa rå- och dricksvattenkvalitet och vattentemperatur för att få syn på eventuella trender och förändringar som har skett de senaste åren.

Sammanställningar över vatttenkvaliteten och vattentemperaturen kan visa om vattenförsörjningen redan idag är påverkad av klimatförändringarna. De kan även ge en indikation på hur vattenkvaliteten och vattentemperaturen kan se ut i framtiden.

Trender och förändringar kan dock även bero på naturlig variation, som i ett tidsperspektiv på några tiotals år kan vara minst lika stora som effekten av klimatförändringarna.

För att göra en analys av vattenkvalitet och vattentemperatur kan följande frågor användas. Svaren kan sedan infogas i excellfilen som finns  på startsidan.

Försök att svara på följande frågor:

 • E1 Hur är rå- och dricksvattenkvaliteten idag?
 • E2 Vilket vattentemperaturspann finns idag?
 • E3 Finns det några trender i vattenkvalitet och vattentemperatur? Titta gärna på långa tidsserier.
 • E4 Hur ser minimi- och maxvärden ut?
 • E5 Har årsvariationerna förändrats över tid?
 • E6 Finns det risk att gränsvärden överskrids?
 • E7 Fungerar vattenberedningen tillfredsställande idag och kommer den att fungera i framtiden om trenderna håller i sig?
 • E8 Finns det några kända orsaker eller förklaringar till eventuella förändringar?
 • E9 Finns det några korrelationer mellan grundvattennivåer och vattenkvalitet eller vattentemperatur som beror på olika geologiska, hydrogeologiska eller hydrologiska förhållanden?
 • E10 Finns det kvalitetsskillnader i vattenresursen - årstidsvariationer eller långtidstrender?

Sammanställ

Gör diagram och analysera trender av exempelvis följande parametrar i både
råvattnet, det utgående dricksvattnet och dricksvattnet hos användare.

 • Fysikaliska parametrar (färgtal, turbiditet, konduktivitet, pH, alkalinitet och syre).
 • Kemiska parametrar (järn, mangan, COD, NOM, salthalt, bekämpnings­medel, organiska föroreningar, med fler).
 • Mikrobiologiska parametrar (E. coli, Clostridium perfringens, koliforma bakterier med fler).
 • Övriga parametrar till exempel algtoxiner och siktdjup.
 • Vattentemperatur i råvatten och renvatten.

Tips på källor:

 • VISS - statusklassning och påverkansbedömning av vattenförekomster
 • Laboratorieanalyser
 • Årsrapporter från vattenvårdsförbund eller vattenråd
 • Övrig recipientkontroll
 • Grundvattenutredningar
 • SGU:s vattentäktsarkiv, nationella grundvattenövervakningenLänsstyrelsen, regionala grundvattenövervakningen
 • SLU - öppnen data, kemiska och biologiska data i sjöar och vattendrag, ej fisk
Senast granskad 2024-01-19