Markförhållanden

Bild på en sjö med vass i förgrunden och en liten ö med träd

Markförhållanden är viktiga att analysera eftersom
de är direkt avgörande för hur sårbart vattenförsörjnings­systemet är för
oönskade klimathändelser.

Vattentäkter är känsliga för olika saker

En ytvattentäkt är mer sårbar än en grundvatten­täkt för vattenkvalitetsstörningar, både mikrobiologiska och kemiska i sam­band med översvämningar och skyfall. Ytvattentäkten är i gengäld mer förlåtande i och med att vattenomsättningen där sker snabbare, vilket gör att vattenkvaliteten fortare återställs efter en tillfällig störning.

Grundvatten är svårare att sanera efter en förorening och konsekvenserna blir mer långvariga. En grundvattentäkt i anslutning till ett ytvatten­drag är till exempel  mer känslig för störningar än en grundvattentäkt i berg.

För att göra en analys av markförhållandena kan följande frågor användas. Svaren kan sedan infogas i excellfilen som finns  på startsidan.

Försök att svara på följande frågor:

 • B1 Är vattentäkten en yt- eller grundvattentäkt? Sker inducerad eller konstgjord infiltration?
 • B2 Hur lång är uppehållstiden från olika delar av tillrinningsområdet?
 • B3 Hur rör sig vattnet mot vattentäkten? Förändras flödesriktningarna vid olika stora vatten­uttag?
 • B4 Finns det risk för ras och skred i tillrinningsområdet eller i anslutning till anläggningar på grund av geologiska förutsättningar?
 • B5 Finns det täckande fin­korniga jordlager eller andra barriärer vid vattentäkten?
 • B6 Hur ligger vattentäkten och anläggningsdelar topografiskt? Finns det risk för över­svämningar?
 • B7 Hur ser vegetationen ut? Finns det skyddande vegetation på grundvattenresursen?
 • Finns det skyddsremsor eller skyddszoner med vegetation vid ytvattenresursen?
 • B8 Ligger vattentäkt och anläggningsdelar havsnära?
 • B9 Hur ligger vattentäkten i förhållande till bebyggelse?

Tips på källor:

 • SGU - jordartskartor, grundvattenkartor, sårbarhetskartor, grundvattenmagasinsbeskrivningar
 • SGU- insamlade grundvattenutredningar
 • Lantmäteriet - nedladdningsbara kartor från Geodataportalen
 • MSB - kartor över riskområden för översvämning, ras och skred
 • SMHI - till exempel sjövolym och omsättningstid
 • Länsstyrelsen - VISS
 • Lantmäteriet- topografikartor
 • Naturvårdsverket- kartverktyget Skyddad natur

 

 

Senast granskad 2022-01-12