Drifterfarenheter

Två personer i skyddshjälmar kikar in ett rör

En analys av erfarenheterna från driften ger en bild av hur dricksvattenproduktionen redan kan ha påverkats av klimatförändringarna.

En indikation på att klimatförändringar redan kan påverka dricksvattenförsörjningen är en förändring i råvattenkvaliteten eller vattentillgången. Tillsammans med driftserfarenheter ger det en bra bild av hur dricksvatten­produktionen kan ha påverkats de senaste åren. Exempelvis kan ett ökat organiskt innehåll samt färg, järn och mangan i råvattnet öka kemikalieanvändningen samt behovet av spolvatten.

Genom att sammanställa informationen och svara på frågorna nedan fås viktig information om anläggningens status. Svaren kan sedan föras in i excelfilen som finns på startsidan.

Försök att svara på följande frågor:

 • G1 Har användningen och doseringen av kemikalier förändrats? Kan detta bero på klimatvariationer eller ett förändrat klimat?
 • G2 Har antalet driftstimmar eller behovet av underhåll ökat? Kan detta bero på klimatvariationer eller ett förändrat klimat?
 • G3 Finns det några synliga trender för ökning av antalet bräddningar, läckor, filtergenombrott, brunnar som sätter igen m.m.? Finns det några förklaringar till detta? Finns det ett samband med klimatvariationer eller väder?
 • G4 Har det förekommit perioder med begränsningar av vattenanvändningen till följd av vattenbrist eller vattenkvalitetsförsämringar? Har det förekommit bevattningsförbud? Har det förekommit råd om att koka vatten?

Sammanställ och analysera trender av följande:

 • Grundvattentäkter: igensättning av brunnar och rengöring av infiltrationsbassänger
 • Ytvattentäkter: igensättning av råvattenintag på grund av isbildning
 • Infiltrationsanläggningar: igensättning av infiltrationsbädd
 • Kemikalieförbrukning
 • Intern vattenförbrukning - spolvatten, beredning med mera
 • Frekvens på läckor eller klagomål
 • Slammängder från vattenbehandlings­processer
 • Skumningsfrekvens
 • Begränsningar i vattenanvändning

 

Senast granskad 2024-01-19