Ytvatten - vattentillgång

Sjö där solen och molnen speglas i vattenytan

Information om vattentillgång sammanställs för att få en god bild av historik och möjliga framtida förändringar.

Klimatscenarierna ger information om hydrologiska förändringar. En minskad tillrinning kan leda till vattenbrist, och en ökad tillrinning kan leda till förorening av vattentäkten.

Genom att sammanställa informationen och svara på frågorna nedan får man viktig information om ytvattentillgången. Svaren kan sedan föras in i excelfilen som finns på startsidan.

Mätningar från SMHI

Utgå från underlag i form av mätningar (statistik från 1961 och eventuella ytterligare historiska extremvärden), samt regionala klimatscenarier (år 2021–2050 och 2069–2098) från SMHI.

 • Förändrad medeltillrinning för år och säsonger (kartor) samt extremvärden
 • Diagram över förändrad medeltillrinning för år och säsonger för vissa vattendrag, finns i länsrapporterna.
 • Diagram över tillrinningens årsdynamik för vissa vattendrag, inns i länsrapporterna
 • Antal dagar med lågflöde
 • Antal dagar med låg markfuktighet. Detta kan ge en uppfattning om ytliga enskilda grundvattentäkters framtida behov av kommunalt vatten.

Förslag på frågor:

 • K1 Hur har vattentillgången sett ut tidigare?
 • K2 Finns det erfarenheter av torka?
 • K3 Hur kommer vattentillgången att bli generellt under året?
 • K4 Hur förändras troligen vattendragens flödesmönster i framtiden?
 • K5 Får det konsekvenser för vattentillgången?
 • K6 Hur kommer ytvattenflödena att variera?
 • K7 Hur kommer ytvattennivåerna att variera?
 • K8 Finns det risk för vattenbrist, och i så fall under hur lång tid? Finns det erfarenhet?
 • K9 Finns det risk för kvalitetsförändringar av råvattnet?
 • K10 Kommer antalet enskilda brunnar att minska och behovet av kommunalt vatten att öka?
 • K11 Hur påverkas ev. reservvatten vid låg vattentillgång i en vattentäkt?

Tips på källor:

 • Den egna organisationens data och erfarenheter
 • SMHI:s länsanalyser
 • SMHI:s klimatscenarier samt vägledning till klimatscenarier
 • SGU-rapport 2010:12, Grundvattennivåer och vattenförsörjning vid ett förändrat klimat
 • Länsstyrelsen (tolkning av klimatrapporter och regionala scenarier)
Senast granskad 2022-01-11