Grundvatten - vattentillgång

Metallhink som hänger på en äldre vattenpump

Klimatscenarier för grundvatten sammanställs
för att få en bild över hur tillgången på grundvatten kan komma att förändras.

För grundvatten kan man inte använda enbart nederbörd som en indikator, eftersom grundvattenbildningen varierar under året. Grundvattnet är beroende av den nederbörd som faller under vinterhalvåret, medan nederbörden under sommarhalvåret har mindre påverkan på grundvattennivåerna.

Grundvattenbildning

Beräkningar av grundvattenbildning är osäkra och grundvattenbildningen kan variera stort mellan år. För vattenförsörjningens långsiktiga planering är det bättre att studera medelvärdet på grundvattenbildningen under flera år. För att säkerställa att vattentäkten klarar av extrema situationer kan det även vara bra att studera tidigare årsvariationer på nederbörden under vinterhalvåret.

Kvalitetsförändringar

Det är viktigt att komma ihåg att både grundvattnets kvantitet och kvalitet kan påverkas av klimatförändringar. Det kan bli bli både kortvariga och snabba men även långvariga och långsamma förändringar. De snabba förändringarna påverkar främst vattenkvaliteten och inträffar framför allt när vattentäktsområden översvämmas. De långsamma förändringarna kan påverka både kvantitet och kvalitet.

Kvaliteten kan förändras genom en förändring av koncentrationen av olika ämnen i vattnet. Den kan också förändras genom att vatten med annan kvalitet når grundvattenmagasinet, till exempel genom en ökad tillströmning av berggrundvatten eller inducerat ytvatten.

Försök att svara på följande frågor:

 • L1 Vilken mängd grundvatten bildas ett normalår?
 • L2 Hur stor andel av grundvattenbildningen tas ut i vattentäkten?
 • L3 Vilken förändring i grundvattenbildningen kan förväntas med ett förändrat klimat?
 • L4 Om inducering eller infiltration sker – hur förväntas vattentillgång och nivåer förändras i vattendragen?
 • L5 Hur kommer årstidsförändringarna se ut?
 • L6 Hur kommer grundvattennivåerna variera?
 • L7 Finns det risk för kvalitetsförändringar om grundvattennivån påverkas, till exempel i form av förorenade områden, ytvatten med mera?
 • L8 Finns det områden med enskilt vatten som kan påverkas av förändringar i grundvattennivån  till exempel i form av minskad tillgång, saltvatteninträngning, högre halter av järn eller mangan med mera?

Tips för mer information

 • Grundvattennivåernas framtida variation (SGU-rapport 2015:19)
 • Grundvattenbildningsberäkningar (SGU, Rodhe m.fl. 2009)
 • SGU:s webbplats om grundvatten
 • Vegetationsförändring, SMHI, länsvisa klimatanalyser
Senast granskad 2022-01-11