Temperatur

Termometer i trä visar en temperatur på 27 grader Celsius

Temperaturinformation sammanställs för att dricksvattenproducenten ska få en god bild av luft- och vattentemperaturen i framtiden. Både årsmedelvärden och variationer under de olika årstiderna.

Höga temperaturer och värmeböljor kan exempelvis leda till varmare vatten i ett område, vilket kan påverka en vattentäkts råvattenkvalitet eller medföra vattenbrist.

Genom att sammanställa informationen och svara på frågorna nedan fås viktig information om temperaturvariationerna. Svaren kan sedan föras in i excelfilen som finns på startsidan.

Underlag för perioden 1961–2100 från SMHI:

 • Årsmedeltemperatur
 • Årstidsmedeltemperatur, vinter, vår, sommar och höst
 • Vegetationsperiod
 • Värmebölja, belyser behovet av anpassning till perioder med höga temperaturer
 • Högsta och lägsta dygnsmedeltemperatur
 • Graddagar för uppvärmning och kylning, de antal dagar där uppvärmning eller kylning behövs

Försök att svara på följande frågor:

 • I1 Hur kommer medeltemperaturen att förändras i området, för varje år och under olika årstider?
 • I2 Påverkar temperaturförändringen vattentemperaturen?
 • I3 Hur kan vattentemperaturen i vattentäkten bli under olika årstider i ett framtida klimat?
 • I4 Hur kommer förändringen av vattentemperaturen att påverka vattenkvaliteten?
 • I5 Vilka risker kan förändringen av vattentemperatur­ innebära för den tekniska vattenförsörjningsanläggningen?
 • I6 Hur påverkas beredningen av kallare råvatten till följd av utebliven eller sen isläggning?
 • I7 Kommer vattentemperaturen i ledningsnätet att förändras om råvattnet blir varmare?
 • I8 Kommer vegetationsperioden att bli längre? Hur kan det i så fall påverka vatten­försörjningen?
 • I9 Om antalet dagar med värmebölja ökar i framtiden, hur kan det påverka vattenförsörjningen?
 • I10 Hur kan en förändrad temperatur påverka riskerna för förorening vid vattentäkten?

Tips på källor:

 • Den egna organisationens data och erfarenheter
 • Sidan konsekvenser av ett förändrat klimat
 • SMHI:s länsanalyser
 • SMHI:s klimatscenarier samt vägledning till klimatscenarier
 • Länsstyrelsen, tolkning av klimatrapporter och regionala scenarier
 • SGU-rapport 2015:19, Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier
 • Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SOU:2015:51)
 • Regionala klimat- och sårbarhetsanalyser för naturolyckor, länsstyrelsen
Senast granskad 2022-01-11