Oönskade klimathändelser/klimateffekter

Blå vattenkanna i plast står på uttorkad mark

Till skillnad från identifieringen av oönskade händelser som gjordes i systemanalysen ska ni nu även ta hänsyn till klimatperspektivet. Det innebär att ni ska identifiera oönskade händelser som omfattar både nuvarande situation och förändringar eller händelser som kan inträffa i framtiden.

Nedan beskriver vi ett antal oönskade klimathändelser som kan påverka vattenförsörjningen. De har klassificerats utifrån vilken klimat­effekt de  huvud­sakligen beror på och de har delats upp  i följande tre huvud­grupper (klimatindex):

  • Temperatur
  • Nederbörd, vattentillgång och flöden
  • Havsnivå

I klassificeringen har vi även gjort en indelning utifrån vilken del av vattenförsörjningen som påverkas:

  • Vattentäkt
  • Vattenverk (inkl. råvattenbrunnar)
  • Distributionssystem (inkl. råvattenledningar)

I tabell 4 redovisas klimatindex och klimateffekter samt de oönskade klimat­händelserna som klimateffekterna kan leda till. Begreppen är huvudsakligen hämtade från Dricksvattenutredningen.

För en del vattenförsörjningssystem kan några av de oönskade klimat­händelserna uteslutas från risk­analysen. Det är till exempel irrelevant att ta med klimateffekten av en höjd havsnivå om vattenförsörjnings­­systemet ligger långt från havet. Gör endast riskanalysen för de relevanta händelserna.

Respektive oönskad klimathändelse, dess orsaker och konsekvenser beskrivs i avsnittet Konsekvenser av ett förändrat klimat.

Senast granskad 2024-01-19