Nederbörd och flöden

Två barn som går på en översvämmad väg

Information om nederbörd och flöden sammanställs för att få en bild av historik och möjliga framtida förändringar.

Klimatscenarierna ger information om möjliga förändringar av extremväder, som till exempel skyfall och höga flöden. Ett förändrat nederbördsmönster kan innebära för mycket eller för litet vatten på en och samma plats under olika delar av året.

Extremväder kan påverka vattenförsörjningen på olika sätt. Det kan vara översvämning av ett tillrinningsområde eller anläggningsdelar, ras och skred, lågflöden, bräddningar av avloppspumpstationer med mera. Vi rekommenderar att en skyfallskartering tas fram, för att se vart vattnet tar vägen vid kraftiga skyfall. MSB publicerade 2017 en vägledning för skyfallskartering, med tips för genomförande och exempel på användning.

Genom att sammanställa informationen och svara på frågorna nedan får man  viktig information om nederbörd och flöden. Svaren kan sedan föras in i excelfilen som finns på startsidan.

Underlag från SMHI

Utgå från mätningar (statistik från 1961 och eventuella ytterligare historiska extremvärden) samt regionala klimatscenarier (år 2021–2050 och 2051–2098) från SMHI.

 • Årsmedelnederbörd
 • Årstidsmedelnederbörd, vinter, vår, sommar och höst
 • Antal dagar med mer än 10 mm nederbörd
 • Extremnederbörd (maximal dygnsnederbörd, maximal 7-dygnsnederbörd, förändring av korttidsnederbörd)
 • Förändrad 10-års- och 100-årstillrinning, för bedömning av översvämningsrisker från vattendrag
 • Diagram över tillrinningens årsdynamik för vissa vattendrag som finns i länsrapporterna

Försök att svara på följande frågor:

 • J1 Hur har nederbörden varierat tidigare?
 • J2 Vilka erfarenheter finns av översvämningar?
 • J3 Var de orsakade av skyfall eller översvämmade vattendrag?
 • J4 Hur kommer nederbörden generellt att förändras? Titta på år och årstider.
 • J5 Förändras risken för skyfall?
 • J6 Förändras risken för långvariga regn?
 • J7 Förändras risken för höga flöden?
 • J8 Förändras risken för översvämmade vattendrag?
 • J9 Förändras risken för längre perioder med torka?
 • J10 Har ni översvämningskänsliga områden redan idag?
 • J11 Hur kan förändrade flöden påverka riskerna för förorening vid vattentäkten?

Tips på källor:

 • Den egna organisationens data och erfarenheter
 • Kapitel 4
 • SMHI:s länsanalyser
 • SMHI:s klimatscenarier samt vägledning till klimatscenarier
 • Länsstyrelsen (tolkning av klimatrapporter och regionala scenarier)
 • Tidningsnotiser
 • MSB, Vägledning för skyfallskartering (MSB 1121)
 • MSB, översvämningsportalen
 • SMHI, översvämningskarteringar (går att köpa)
 • SMHI, historiska översvämningar
Senast granskad 2022-01-12