Klimatscenarier

Närbild på två jordglober

Atmosfärens framtida tillstånd beror på halten av växthusgaser i atmosfären, det vill säga en kombination av de utsläpp som skett hittills och de som sker idag och i framtiden. Det finns flera tänkbara utvecklingsvägar, så kallade utsläppsscenarier.

Utsläppsscenarier

Det är bra att använda resultat från olika  utsläppscenarier och modeller för att få ett mer robust resultat. Ju större samstämmigheten är mellan resultaten från de olika modellkörningarna, desto mindre är osäkerheten.

I IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) femte utvärderingsrapport från 2013 används så kallade RCP:er (Representative Concentration Pathways) för att beskriva scenarier över framtida utsläpp. RCP 8.5 motsvarar fortsatt höga utsläpp av växthusgaser medan RCP 4.5 innebär att utsläppen av växthusgaser i atmosfären ökar fram till år 2040 men sedan avtar. På SMHI:s webbsidor finns olika klimatscenarier sammanställda för de olika RCP:erna. Mest material finns kring RCP 4,5 och RCP 8,5.

Tillgängliga klimatscenarier

På SMHI:s webbplats finns klimatanalyser. Där beskrivs dagens och
framtidens klimat baserat på observationer och beräkningar utifrån de två olika
utvecklingsvägarna RCP 4.5 och RCP 8.5. 

För klimatanpassning på lokal nivå, som dricksvattenproduktion, behövs tillgång till geografiskt detaljerade klimatscenarier. Ni kan även behöva kombinera klimatscenarierna med till exempel hydrologiska modeller och andra detaljerade utredningar för att få en bild av möjliga framtida förändringar.

Val av klimatscenarier

Eftersom ingen kan veta hur utsläppen av växthusgaser blir i framtiden behöver ni välja klimatscenario utifrån en riskanalys. Risk är sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Om konsekvensen är stor bör verksamheten anpassas så att sannolikheten för händelsen är liten.

Om klimatanpassningsarbetet görs med ett 1-10-årsperspektiv är det inte så intressant att titta på klimatscenarier. Den naturliga variationen i klimatet är för stor för att klimatförändringar då ska kunna skiljas från naturliga variationer. Även för längre tidsperioder är det viktigt att förstå att det finns en viss sannolikhet  att den naturliga variabiliteten  är större än den förväntade förändringen på grund av global uppvärmning.

Därför kan det vara riskabelt att anpassa sig efter absoluta antaganden om det framtida klimatet. Ofta är det bättre att utgå från hur sannolik en händelse är, så att man i en riskanalys kan ta hänsyn till både sannolikhet och konsekvens. Oavsett vilket tidsperspektiv som man planerar för är det viktigt att känna till hur klimatet har varierat. Riktigt extrema händelser sker sällan. Därför är långa mätserier av stort värde, så att klimatvariationen kan täckas in.

Val av RCP

Valet av RCP skiljer de sig relativt lite fram till år 2040. Beslut med RCP 8,5 som tänkbart scenario kan innebär högre kostnader för åtgärder. Används RCP 4,5 tar man höjd för lägre risker och kostnader. Väljer man RCP 4,5 kan man behöva komplettera de åtgärder man valt, om det visar sig att klimatförändringarna blir större än beräknat. Det kallas för adaptiv anpassning.

Senast granskad 2024-01-19