Klimatanalys

En klimatanalys görs för att skapa en bättre förståelse för hur förut­sättningarna för den egna vatten­försörjningen ser ut idag och hur den kan komma att förändras i ett framtida klimat.

I klimatanalysen ingår att titta på hur systemanalysens resultat påverkas av klimatvariationer och scenarier för framtida klimat. En ingående studie av dricksvattenförsörjningen i rådande klimat ger en god kunskap om vad som är intressant att undersöka inför framtida klimatförändringar.

Klimat

Klimat är en statistisk beskrivning av väder under längre perioder; ofta används 30-årsserier och medelvärden presenteras i form av kartor och diagram. Kom ihåg att det finns stora naturliga variationer mellan år och att den naturliga variationen i ett 50-årsperspektiv kan vara minst lika stor som trenden för klimatförändring.  Det innebär att det, förutom fortsatt stora variationer mellan år, i flera år kan vara lägre temperaturer och mindre nederbörd – trots att trenden pekar på varmare klimat med större nederbörd. 

Framtidens klimat

Hur blir då klimatet i framtiden? För att svara på den frågan tar klimatforskarna fram klimatscenarier. Det är beskrivningar av möjliga utvecklingar av klimatet i termer av meteorologiska variabler, till exempel årsmedeltemperatur och säsongsnederbörd.

Klimatscenarier beskriver framtidens klimatförhållanden med hänsyn till den osäkerhet som finns kring framtida utsläpp av växthusgaser. Hur människan påverkar atmosfären idag och framöver är en global fråga som innefattar samhällsförändringar, politik, teknik, ekonomi med mera.

De klimatvariabler som finns med i den här handboken är temperatur, nederbörd, vattentillgång och flöden samt havsnivå.

Senast granskad 2024-01-19