Initiering och förankring

Att arbeta med klimatanpassning inom dricksvattenförsörjningen är avgörande för att den ska vara lång­siktigt hållbar. Därför är dricksvattenproducenter skyldiga att se till att  arbetet utförs.

Faktorer som påverkar arbetet

Den viktigaste faktorn för framgång i klimatanpassningsarbetet är att ha stöd från hög nivå, kommunledning, styrelse eller liknande. Det måste också finnas acceptans för att det i vissa fall kan krävas större investeringar för att anpassa vattenförsörjningen. Kommunikationen med abonnenter är viktig för att de ska förstå för varför klimatanpassning behövs.

Arbetet med klimatanpassning berör många parter och består av många delprocesser som till exempel nödvattenplanering, krisplanering och vattenförsörjningsplanering. Tänk på att klimatanpassning är en del i det civila försvaret. Därför behövs en tydlig process för att driva arbetet.

Klimatscenario

Representative Concentration Pathways (RCP) är scenarier över hur växthuseffekten kommer att fortsätta att öka i framtiden. RCP 8.5 motsvarar fortsatt höga utsläpp av koldioxid. RCP 4.5 innebär att koldioxidutsläppen ökar fram till år 2040 men sedan avtar.

För att kunna göra ett klimatanpassningsarbete behöver man ta upp en diskussion med ledningen kring val av RCP och tidshorisont. Finns det ett flergenerationstänk kring dricksvattenförsörjningen är ett tidsperspektiv på 100 år en bra utgångspunkt för beslut som rör investeringar som ska finnas kvar i minst 50 år.

Initiering och förankring

Initieringen och förankringen av klimatanpassningsarbetet kan ske enligt följande:

  • Se till att ledningen tar beslut om att bedriva klimatanpassning inom dricksvattenförsörjningen.
  • Planera arbetsprocessen.
  • Gör en uppskattning av de personella och ekonomiska resurser som krävs för utredningen och hur den ska finansieras på lång sikt.
  • Kommunicera både internt och externt och öka medvetenheten om problemen.

Om kommunen väljer att anlita en konsult för klimatanpassningsarbetet finns det mer att tänka på:

  • Det är viktigt att organisationens egen personal är involverad. Personalen bidrar med olika kompetens och lokalkännedom och är en förutsättning för en god förankring av arbetet.
  • Upphandling av konsulter kan behöva göras för mer än en typ av externt stöd. Det kan krävas stöd för att driva processen, men även expertstöd i sakfrågor.
  • Klimatanpassningsarbetet får inte bli en konsultprodukt – arbetet måste ske med närvaro av organisationens egen personal.
Senast granskad 2024-01-19