Översyn och införande av planer

Två personer sitter tillsammans och tittar på utskrivna papper på ett bord

Klimatanpassning för dricksvattenförsörjningen har direkta beröringspunkter med andra övergripande planarbeten inom kommunen. Anpassningsplanen behöver harmoniseras med dem. Det kan handla om översiktplaner och kommunal VA-planering, men även om kust­planer, miljö- och energiplaner, eller andra planeringsverktyg där klimat­frågan på olika vis behandlas.

Översyn av befintliga planer samt behov av tillstånd

Större åtgärder kräver ibland ändring av planer, bygglov, tillstånd etc. Det är viktigt att se över vad som krävs för att kunna vidta åtgärder. Hur hänger föreslagna åtgärder ihop med befintliga planer? Behövs justeringar?

Implementering i planer

Översiktsplanen är kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur kommunen vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den strategiska och långsiktiga VA-planen omfattar dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Dricksvattenfrågan behöver göras synlig i planer och program, exempelvis i en kommunal vattenförsörjnings­plan. Uppdatera befintliga planer med föreslagna klimatanpassningsåtgärder som berör flera sektorer. För att arbetet ska fungera måste det finnas en bra kommunikation mellan vattenproducenten och de som jobbar med planerna.

Ansvarsfördelning samt tids- och budgetplanering

Klargör vem som ansvarar för att genomföra olika åt­gärder. Det finns både ett verksamhetsansvar, VA-huvudmannen, och ett geografiskt områdesansvar, kommunen. Samverkan kring gemensamma ansvarsområden är viktigt.

En del av de valda åtgärderna kan genomföras inom ramen för VA-verksamhetens budget. Andra åt­gärder kräver politisk förankring och en egen budget. Åtgärder enligt anpassningsplanen kommer troligen i första hand innebära kostnader för VA-kollektivet, dvs. för de som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

När det gäller klimatanpassning kan även skatte­kollektivet (kommun och stat) och exploatörer få ökade kostnader, eftersom skyddsåtgärder mot över­svämning och recipientskydd till viss del kan vara ett övergripande samhälleligt behov. Det finns exempel där långsiktigt skydd av en vattentäkt till viss del är skattefinansierat.

Om VA-kollektivet ska betala klimatanpassningsåtgärderna kan det behövas en långsiktig implementering i VA-taxan.

Gör så här i planeringen:

  • Identifiera och utse roller och ansvar för att genomföra klimatanpassningen.
  • Gör en tidsplan – vilka åtgärder ska göras på kort respektive lång sikt?
  • Gör en budget – vilka åtgärder behöver budgeteras på kort respektive lång sikt?
  • Vem ska finansiera?
Senast granskad 2022-01-11