Genomförande av åtgärder

Nybyggda flerfamiljshus i hamnmiljö

Genomför åtgärderna efter prioriteringsordning, tidsplan och budget.

Fysik planering

Den fysiska planeringen spelar en viktig roll, främst i det förebyggande skedet. Vattenresurser som är betydelsefulla för dricksvattenförsörjningen behöver redovisas och behandlas i översiktsplanen.

Ta upp behovet av dricksvattenförsörjning, användbara vattenresurser och möjliga påverkansrisker kopplade till den fysiska miljön redan i den övergripande planeringen och i ett tidigt skede av planeringen. Då kan dessa frågor inkluderas i beslut om var, vad och hur ni ämnar exploatera, bevara eller utveckla kommunen på lång sikt. Ta med frågorna även vid detaljplanering och byggande.

Vi rekommenderar också att dricksvattenfrågorna blir belysta i den regionala vattenförsörjningsplanen samt vid aktualitetsförklaring och uppföljning av en befintlig översiktsplan. 

Översiktsplanering

Boverket förespråkar en kontinuerlig och rullande kommunal översiktsplanering. Med detta menas att hålla det kommunala översiktsplaneringsarbetet levande och aktuellt genom att ständigt jobba med någon av faserna framtagande, utveckling, aktualiserande och utvärdering av översiktsplanen.

Om dricksvattenförsörjning och klimatpåverkan beaktas på övergripande strategisk nivå inom den kommunala fysiska planeringen borde det rimligen leda till att kommunen kontinuerligt och rullande tar hänsyn till dricksvattenfrågor.

Uppföljning och uppdatering av utförda klimatåtgärder

Klimatscenarierna bygger på antaganden om hur framtida utsläpp av växthusgaser kommer att se ut, vilket beror på hur världen utvecklas. I takt med ökad kunskap om hur klimatet såväl som samhällets behov utvecklas bör underlaget successivt uppdateras.

Arbetet med klimatanpassning är en cirkulär process. Beslut om att avsluta, fortsätta och utöka befintliga åtgärder, eller genomföra nya åtgärder, bygger på uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder samt sammanställning av och hänsyn till ny information och kunskap.

Vi rekommenderar att ni regelbundet uppdaterar arbets­metoden, för att klimatanpassningen ska vara levande och för att se resultat av åt­gärder. Gör förslagsvis detta efter varje utförd åtgärd eller en gång per mandat­period, dvs. vart fjärde år.

Ställ följande frågor:

  • Har ni vidtagit åtgärder enligt tidsplan?
  • Har åtgärderna lett till mindre risker för vattenförsörjningen?
  • Har det kommit ny information om klimatfaktorer eller något annat som kan påverka riskerna?
  • Vad är viktigt att tänka på till "nästa varv"?Har ny exploatering lett till förbättringar eller försvårat dricksvattenförsörjningen?
Senast granskad 2022-01-11