Anpassningsplan

Efter beslut om åtgärder är det dags att ta fram en anpassningsplan för att fastställa vad som behöver göras. I det ingår att identifiera när och vem som ska genomföra åtgärderna samt vem som finansierar arbetet.

Anpassningsplanen kan med fördel göras i dialog med berörda aktörer som driftspersonal, VA-tjänstemän, miljökontoret, övriga berörda kommuner, länsstyrelsen, styrelsemedlemmar och politiker. Olika aktörer kan behöva delta i olika delar av arbetet.

Prioritering av beslutade åtgärder

Ett bra tillvägagångsätt är att prioriteringen av åtgärder utgår från hur stora riskerna är, när händelsen bedöms kunna komma att inträffa samt hur mycket en åtgärd reducerar risken. De största riskerna bör, om det är möjligt, åtgärdas först. Även en lägre riskklass kan åtgärdas snabbt om det till exempel kan göras till en låg kostnad.

Tidsfaktorn är viktig när det gäller att bedöma vilka klimatanpassningsåtgärder som behövs och när de behöver genom­föras, med hänsyn till både klimatförändringarna och systemförändringar.

Hänsyn bör även tas  till hur samhällets olika system är beroende av varandra, och påverkar varandra både positivt och negativt. Åtgärderna kan till exempel behöva genomföras i en särskild ordning för att få bästa effekt och lägsta kostnad.

 

Senast granskad 2024-01-19