Analysera förutsättningarna

För att klimatsäkra Sveriges dricksvatten­försörjning redovisas nedan ett förslag till arbetsmetod, upp­delad i sex steg. Arbetsmetoden är en stegvis process där resultatet från varje steg ger information som leder till kommande steg i processen. I följande avsnitt beskrivs respektive steg mer ut­förligt.

Arbetsmetod

Fortsatt arbete

Klimatanpassning är en ständigt pågående process som måste upprepas. Efter att samtliga sex steg i arbetsmetoden har genomförts, det vill säga ett varv i cirkeln, rekommenderas att arbetet fortgår med utvärdering och ytterligare fördjupningar i respektive steg. Med anledning av detta finns både grundläggande och fördjupande delar i system- och klimatanalysen.

Mallar och exempel

Till arbetsmetodiken finns ett antal mallar tillhörande handboken. Det finns även ett exempel som följer läsaren genom hela handboken, den fiktiva staden Grusstad (se Figur 1).

Mallarna i handboken kan användas som stöd och ett sätt att dokumentera arbetsprocessen. Det finns även en mall i Excel där hela analysarbetet kan sammanställas. I handboken benämns denna mall Klimatanpassningsmallen. Följ instruktionerna i respektive flik i mallen så finns instruktioner vad som ska fyllas i. Det är bra att tänka på att det behövs en mall för varje vattentäkt. Har man flera vattentäkter i ett försörjningsområde så bör information om samtliga sammanställas för att få en bra överblick.

Grusstad, vårt fiktiva exempel, kan ge ytterligare stöd som exempel på hur mallarna ska fyllas i och kanske också en inspiration till nytt synsätt på vattenförsörjningssystemet.

Senast granskad 2022-01-19