Söksida

Sökresultat

Du sökte på "bra mat för spädbarn" i kategori Publikationer hittade 416 träffar

Filtrera sökresultatet

 • L 2023 nr 04 - Revision av den offentliga livsmedelskontrollen i leden efter primärproduktion 2022

  Alla myndigheter inom EU som utför offentlig livsmedelskontroll ska se till att bli reviderade. Revisionerna kan identifiera brister och bidra till ett bättre resursutnyttjande och en mer ve...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2023
 • L 2022 nr 11 - Risk and benefit assessment of whole grain intake in the Swedish adult population

  De positiva hälsoeffekterna av att äta mer fullkorn är klart större än riskerna med kadmium och andra oönskade ämnen, som kan finnas i fullkornsprodukter. Det visar en sammanställning från L...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Andra språk, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2022
 • 2021 - Försörjning av kemikalier inom den svenska dricksvattenproduktionen - Nuläge och förslag på åtgärder

  Livsmedelsverket har, som ett led i uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret, under 2019-2021 utrett dricksvattenförsörjningens kemikalieberoende i ett projekt som finansierats av anslag v...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Dricksvatten, Krisberedskap
  Utgivningsår : 2021
 • L 2019 nr 09 del 1 - Hepatit E, Riskhanteringsrapport

  Livsmedelsverket har gått igenom riskerna med hepatit E-virus (HEV) i livsmedel.  I den här rapporten redovisas motiven till den hantering som gjorts. Hanteringen baseras bland annat på en r...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Smittskydd och hygien, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2019
 • PM 2022 - Kartläggning av kemiska ämnen i FCM

  Kartläggning av kemiska ämnen i material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (FCM) där harmoniserad EU-lagstiftning saknas. Reglering och klassificering av ämnena enligt kemikalielagst...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Oönskade ämnen, Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2022
 • Tillsatser i livsmedel - faktabok 2013

  Den här boken ger grundläggande information om vilka tillsatser som får användas i livsmedel, vilken funktion ämnena har, eventuella allergier förknippade med dem och hur tillsatserna ska an...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Tillsatser, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2013
 • L 2020 nr 19 - Risker med att äta kött från CWD-infekterade hjortdjur, Riskvärdering

  I den här rapporten presenteras en generell bakgrund till prioner och prionsjukdomar samt mer specifik om Avmagringssjuka (Chronic Wasting Disease, CWD). CWD är en ny och ovanlig djursjukdom...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Oönskade ämnen, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2020
 • PM 2022 - Livsmedelsverkets förtroendemätning bland kontrollmyndigheter 2022

  Kontrollmyndigheternas kännedom om Livsmedelsverket är generellt sett hög, vilket är förväntat. En viss tillbakagång i kännedomen har dock skett bland länsstyrelsens chefer jämfört med tidig...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Om Livsmedelsverket, Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2022
 • L 2022 nr 18 - Kartläggning av måltidsverksamheten på sjukhus 2022 - Fakta om offentliga måltider

  Detta är Livsmedelsverkets första nationella kartläggning av offentliga måltider på sjukhus. Alla Sveriges 21 regioner har deltagit. Områden som kartlagts är organisation och styrning, samve...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Offentliga måltider, Vården
  Utgivningsår : 2022
 • 2018 nr 16 - Dioxiner och PCB i ekologiska ägg 2017

  Livsmedelsverket uppmärksammade äggbranschen under hösten 2016 på att halterna av dioxiner och PCB i ekologiska ägg kontinuerligt hade ökat sedan år 2006, med en snabbare ökningstakt sedan å...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2018
 • L 2022 nr 16 - Sveriges livsmedelskontroll 2021

  Alla livsmedel på marknaden ska vara säkra. Det är en av de grundläggande principerna i livsmedelslagstiftningen. Konsumenten ska inte heller vilseledas eller luras av informationen om livsm...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll, Om Livsmedelsverket
  Utgivningsår : 2022
 • 2018 nr 04 - Dricksvatten – kontroll av beredning, kritiska styrpunkter och larm

  Projektet har visat på vissa brister i utformning av beredningen på vattenverken och verksamhetsutövarnas genomförande av HACCP1-analysen. Med tanke på att reglerna om HACCP hade gällt i fyr...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Dricksvatten, Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2018
 • 2017 - TORKA-uppdraget 2017 - Hur möter Sverige nästa torka?

  Livsmedelsverket och VAKA-gruppen fick mot bakgrund av 2016 års torka att ytterligare stärka Sveriges förmåga att hantera fortsatta situationer med torka och akuta bristsituationer. Livsmede...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Dricksvatten, Krisberedskap
  Utgivningsår : 2017
 • Märkning av färdigförpackade livsmedel

  Information om regler till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument. I den här broschyren hittar du som ska starta försäljning av små mängder primärprodukter ...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Stöd till företag, Märkning
  Utgivningsår : 2016
 • PM 2021 - Upphörande av besiktningsmoment i massetermuskel

  Den 1 mars år 2020 togs besiktningsmomentet i massetermuskel på nötkreatur bort från köttkontrollen. Slutsatsen i riskhanteringen var att anskärning av tuggmuskelatur var ett mycket tungt oc...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2021
 • 2020 - Sveriges kontroll i livsmedelskedjan 2019

  Kontrollen i livsmedelskedjan fungerar generellt väl. Det bidrar till att Sverige har säkra livsmedel, friska djur och sunda växter. Men uppföljningen av hur företag och jordbruk åtgärdar br...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Om Livsmedelsverket, Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2020