Söksida

Hittade 827 i kategori "Lagstiftning"

 • EU-förordning 2015/402

  EU-förordning 2015/402 Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) 2015/402
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2016-05-26
 • EU-förordning 2015/391

  EU-förordning 2015/391 Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) 2015/391 Kort information om förordningen
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2016-05-26
 • EU-förordning 2015/175

  Fastställande av särskilda villkor för import av guarkärnmjöl med ursprung i eller avsänt från Indien på grund av risken för kontaminering med pentaklorfenol och dioxiner Kommissionens
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-16
 • EG-förordning 1760/2000

  Upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 Europaparlamentets och
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-06-09
 • LIVSFS 2006:21

  Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2006:21 Föreskriften är ändrad och finns i konsoliderad version - alla ändringar inlagda, (2017-12-11)
  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2018-02-26
 • LIVSFS 2003:10

  Honung Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2003:10 (konsoliderad version 2017-06-20 som innehåller ändringar till och med LIVSFS 2017:1) Ändringar med mera   LIVSFS 2007:13 LIVSFS 2014:11 LIVSFS
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2017-06-20
 • LIVSFS 2006:12

  Djupfrysta livsmedel Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2006:12 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Ändringar med mera Föreskriften är ändrad genom LIVSFS 2007:13 Föreskriften är ändrad genom
  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2015-10-27
 • EG-förordning 641/2004

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade livsmedel och foder, anmälan av befintliga produkter
  Sida - Genmodifierade organismer, GMO - Uppdaterad 2015-02-12
 • EG-förordning 911/2004

  Om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna Kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 Ändringar med mera
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-09-12
 • LIVSFS 2014:25

  Livsmedelsenzymer Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2014:25
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2015-01-26
 • EU-förordning 1308/2013

  Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 Europaparlamentets
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2018-03-06
 • SFS 2013:1059

  Förordning om kontroll av ekologisk produktion SFS 2013:1059
  Sida - Ekologiska livsmedel - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-beslut 2013/653

  Finansiellt stöd från unionen till en samordnad kontrollplan för övervakning av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen under 2014 Kommissionens genomförandebeslut 2013/653/EU Kort
  Sida - Antibiotikaresistens,AMR - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 609/2013

  Förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, speciella medicinska ändamål, kostersättning för viktkontroll Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 609/2013 Livsmedel avsedda för
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Uppdaterad 2018-01-08
 • EU-förordning 208/2013

  Spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013  Kort information om EU-förordningarna nr 208/2013, 209/2013, 210/
  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2015-04-17
 • EU-förordning 1181/2012

  Godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras med druvor som skördats 2012 i vissa vinodlingsområden. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1181/2012
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-förordning 872/2012

  Antagande av den förteckning över aromämnen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96, om dess införande i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1334/
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2016-08-24
 • EU-förordning 489/2012

  Tillämpningsföreskrifter för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel Kommissionens
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Uppdaterad 2015-01-26
 • EU-förordning 432/2012

  Fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 432/2012
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2018-04-17
 • LIVSFS 2012:6

  Snus och tuggtobak Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2012:6 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Ändringar med mera Ändad genom LIVSFS 2013:7 Ändrad genom LIVSFS 2016:3 Kort information om
  Sida - Snus, tuggtobak - Uppdaterad 2016-04-11