Söksida

Hittade 855 i kategori "Lagstiftning"

 • SFS 1998:940

  Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken SFS 1998:940
  Sida - Miljö - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2003:10

  Honung Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2003:10 (konsoliderad version 2017-06-20 som innehåller ändringar till och med LIVSFS 2017:1) Ändringar med mera   LIVSFS 2007:13 LIVSFS 2014:11 LIVSFS
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2017-06-20
 • SLVFS 1997:27

  Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn, omtryck SLVFS 2000:29 Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 1997:27 (konsoliderad - alla ändringar inlagda till och med LIVSFS 2016:9
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2017-02-20
 • LIVSFS 2006:21

  Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2006:21 Föreskriften är ändrad och finns i konsoliderad version - alla ändringar inlagda, (2017-12-11)
  Sida - Avgifter - Senast granskad 2018-02-26
 • EG-förordning 733/2008

  Villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl Rådets förordning (EG) nr 733/2008 Ändringar med mera Förordningen finns även i
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-beslut 2007/275

  Förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG Kommissionens beslut 2007/275/EG Ändringar med mera Beslutet är
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2017-03-03
 • EG-beslut 2006/677

  Om fastställande av riktlinjer avseende kriterierna för utförande av revisioner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2018-09-14
 • LIVSFS 2005:11

  Cider Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2005:11(konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2015-02-13
 • SFS 2006:806

  Lagen om provtagning på djur, m.m. Svensk författningssamling 2006:806
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2015-02-13
 • SFS 2007:845

  Artskyddsförordning SFS 2007:845
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-13
 • SFS 2006:813

  Livsmedelsförordningen SFS 2006:813
  Sida - Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2015-02-13
 • LIVSFS 2006:12

  Djupfrysta livsmedel Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2006:12 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Ändringar med mera Föreskriften är ändrad genom LIVSFS 2007:13 Föreskriften är ändrad genom
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-10-27
 • EG-förordning 641/2004

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade livsmedel och foder, anmälan av befintliga produkter
  Sida - Genmodifierade organismer, GMO - Senast granskad 2015-02-12
 • EG-förordning 1333/2008

  Livsmedelstillsatser Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2018-02-12) som innehåller ändringar till
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2018-10-15
 • EG-förordning 1416/2006

  Särskilda tillämpningsbestämmelser för artikel 7.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin när det gäller skyddet av amerikanska ursprungsbeteckningar
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-beslut 2006/766

  Fastställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten Kommissionens
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2018-11-19
 • EG-förordning 1924/2006

  Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2014-12-13)
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2018-08-29
 • EG-förordning 911/2004

  Om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna Kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 Ändringar med mera
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2017-09-12
 • EG-förordning 509/2006

  Garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel Rådets förordning (EG) nr 509/2006  Övergångsbestämmelser/Ikraftträdandebestämmelser Se artikel 22. Mer information Nedan
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-förordning 760/2008

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 beträffande tillstånd att använda kasein och kaseinater i framställningen av ost. Kommissionens förordning (EG) nr 760/2008 
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-13