Söksida

Hittade 804 i kategori "Lagstiftning"

 • EU-förordning 2015/175

  Fastställande av särskilda villkor för import av guarkärnmjöl med ursprung i eller avsänt från Indien på grund av risken för kontaminering med pentaklorfenol och dioxiner Kommissionens
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-16
 • EU-förordning 1228/2014

  Godkännande och icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk Kommissionens förordning (EU) nr 1228/2014 Kort information om förordningen Kommissionens
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-12-07
 • EU-beslut 2014/709

  EU-beslut 2014/709 Djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU Kommissionens genomförandebeslut (2014/709/EU)
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-11-22
 • EU-förordning 668/2014

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 665/2014

  Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 när det gäller användningsvillkoren för det frivilliga kvalitetsbegreppet "produkt från bergsområde" Kommissionens
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 664/2014

  Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-12
 • LIVSFS 2014:25

  Livsmedelsenzymer Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2014:25
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2015-01-26
 • EU-förordning 1308/2013

  Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 Europaparlamentets
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2018-03-06
 • EG-förordning 1333/2008

  Livsmedelstillsatser Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2018-02-12) som innehåller ändringar till
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2018-05-09
 • EG-förordning 760/2008

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 beträffande tillstånd att använda kasein och kaseinater i framställningen av ost. Kommissionens förordning (EG) nr 760/2008 
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-förordning 733/2008

  Villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl Rådets förordning (EG) nr 733/2008 Ändringar med mera Förordningen finns även i
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-förordning 543/2008

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött Kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 Ändringar med mera Förordningen är ändrad
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2007:845

  Artskyddsförordning SFS 2007:845
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-beslut 2007/275

  Förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG Kommissionens beslut 2007/275/EG Ändringar med mera Beslutet är
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-03-03
 • EG-förordning 1924/2006

  Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2014-12-13)
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-16
 • EG-förordning 1416/2006

  Särskilda tillämpningsbestämmelser för artikel 7.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin när det gäller skyddet av amerikanska ursprungsbeteckningar
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:813

  Livsmedelsförordningen SFS 2006:813
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:806

  Lagen om provtagning på djur, m.m. Svensk författningssamling 2006:806
  Sida - Provtagning och analys - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-beslut 2006/766

  Fastställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten Kommissionens
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-09-12
 • EG-förordning 509/2006

  Garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel Rådets förordning (EG) nr 509/2006  Övergångsbestämmelser/Ikraftträdandebestämmelser Se artikel 22. Mer information Nedan
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-13