Söksida

Hittade 805 i kategori "Lagstiftning"

 • LIVSFS 2006:12

  Djupfrysta livsmedel Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2006:12 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Ändringar med mera Föreskriften är ändrad genom LIVSFS 2007:13 Föreskriften är ändrad genom
  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2015-10-27
 • LIVSFS 2005:11

  Cider Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2005:11(konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-förordning 911/2004

  Om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna Kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 Ändringar med mera
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-09-12
 • EG-förordning 641/2004

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade livsmedel och foder, anmälan av befintliga produkter
  Sida - Genmodifierade organismer, GMO - Uppdaterad 2015-02-12
 • LIVSFS 2003:10

  Honung Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2003:10 (konsoliderad version 2017-06-20 som innehåller ändringar till och med LIVSFS 2017:1) Ändringar med mera   LIVSFS 2007:13 LIVSFS 2014:11 LIVSFS
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2017-06-20
 • EG-beslut 2002/840

  Antagande av förteckning över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land Kommissionens genomförandebeslut (2002/840/EG) Ändringar med mera Beslutet är ändrat och finns i
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-12
 • EG-beslut 2002/657

  Genomförande av rådets direktiv 96/23/EG avseende analysmetoder och tolkning av resultat Kommissionens beslut 2002/657/EG Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (
  Sida - Provtagning och analys - Uppdaterad 2016-09-27
 • EU-förordning 1228/2014

  Godkännande och icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk Kommissionens förordning (EU) nr 1228/2014 Kort information om förordningen Kommissionens
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-12-07
 • EU-beslut 2014/709

  EU-beslut 2014/709 Djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU Kommissionens genomförandebeslut (2014/709/EU)
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-11-22
 • EU-förordning 668/2014

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 665/2014

  Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 när det gäller användningsvillkoren för det frivilliga kvalitetsbegreppet "produkt från bergsområde" Kommissionens
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 664/2014

  Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-12
 • LIVSFS 2014:25

  Livsmedelsenzymer Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2014:25
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2015-01-26
 • EU-förordning 1308/2013

  Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 Europaparlamentets
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2017-08-08
 • SFS 2013:1059

  Förordning om kontroll av ekologisk produktion SFS 2013:1059
  Sida - Ekologiska livsmedel - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-beslut 2013/653

  Finansiellt stöd från unionen till en samordnad kontrollplan för övervakning av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen under 2014 Kommissionens genomförandebeslut 2013/653/EU Kort
  Sida - Antibiotikaresistens,AMR - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 609/2013

  Förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, speciella medicinska ändamål, kostersättning för viktkontroll Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 609/2013 Livsmedel avsedda för
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Uppdaterad 2017-10-23
 • EU-förordning 208/2013

  Spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013  Kort information om EU-förordningarna nr 208/2013, 209/2013, 210/
  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2015-04-17
 • EU-förordning 1181/2012

  Godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras med druvor som skördats 2012 i vissa vinodlingsområden. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1181/2012
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-förordning 872/2012

  Antagande av den förteckning över aromämnen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96, om dess införande i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1334/
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2016-08-24