Söksida

Hittade 814 i kategori "Lagstiftning"

 • EU-förordning 251/2014

  Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2017-04-11
 • LIVSFS 2014:22

  Vissa fiskarter från Östersjön Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2014:22
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Uppdaterad 2015-02-12
 • LIVSFS 2014:4

  Livsmedelsinformation Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2014:4  Ändringar med mera Föreskrifterna är ändrade och finns i konsoliderad version (2018-07-12) som innehåller ändringar till och med
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 1321/2013

  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 1231/2013 om upprättande av unionsförteckningen över godkända rökaromprimärprodukter för användning som sådana i eller på livsmedel och/eller för
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 1277/2013

  Godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras med druvor som skördats 2013 i vissa vinodlingsområden eller delar därav Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 1066/2013

  Förordning och icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjuksomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 1066/2013 Mer
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 1017/2013

  Förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 1017/2013 Mer
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 743/2013

  Skyddsåtgärder rörande import av musslor från Turkiet avsedda att användas som livsmedel Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 743/2013 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2018-04-17
 • EU-förordning 503/2013

  Ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 och om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr
  Sida - Genmodifierade organismer, GMO - Uppdaterad 2015-02-12
 • SFS 2013:363

  Lag om kontroll av ekologisk produktion SFS 2013:363
  Sida - Ekologiska livsmedel - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 210/2013

  Godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 Kort information om
  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 101/2013

  Användning av mjölksyra för att minska mikrobiologisk  ytkontaminering på slaktkroppar av nötkreatur Kommissionens förordning (EU) nr 101/2013
  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 1151/2012

  Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 Övergångsbestämmelser/Ikraftträdandebestämmelser Se artikel 59. Förordningarna (EG)
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-förordning 873/2012

  EU-förordning 873/2012 Förordning om övergångsbestämmelser avseende unions-förteckningen över aromer och ursprungsmaterial i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-förordning 621/2012

  Erkännande av ett traditionellt uttryck enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (Classic-TDT-US-N0016) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 621/2012
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-beslut 2011/884

  Nödåtgärder avseende icke-godkänt genetiskt modifierat ris i risprodukter med ursprung i Kina och om upphävande av beslut 2008/289/EG Kommissionens genomförandebeslut 2011/884/EU Ändringar med mera
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-förordning 284/2011

  Fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-förordning 234/2011

  Tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2015-10-16
 • EU-beslut 2011/163

  Godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG Kommissionens genomförandebeslut 2011/163/EU Ändringar med mera Beslutet är ändrat och finns
  Sida - Läkemedelsrester - Uppdaterad 2018-04-17
 • EU-förordning 16/2011

  EU-förordning 16/2011 Genomförandeåtgärder för systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF) Kommissionens förordning (EU) nr 16/2011  
  Sida - Offentlig kontroll - Uppdaterad 2015-06-23