Söksida

Hittade 800 i kategori "Lagstiftning"

 • EU-förordning 621/2012

  Erkännande av ett traditionellt uttryck enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (Classic-TDT-US-N0016) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 621/2012
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-beslut 2011/884

  Nödåtgärder avseende icke-godkänt genetiskt modifierat ris i risprodukter med ursprung i Kina och om upphävande av beslut 2008/289/EG Kommissionens genomförandebeslut 2011/884/EU Ändringar med mera
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-förordning 284/2011

  Fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-förordning 234/2011

  Tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2015-10-16
 • EU-beslut 2011/163

  Godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG Kommissionens genomförandebeslut 2011/163/EU Ändringar med mera Beslutet är ändrat och finns
  Sida - Läkemedelsrester - Uppdaterad 2017-06-08
 • EU-förordning 16/2011

  EU-förordning 16/2011 Genomförandeåtgärder för systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF) Kommissionens förordning (EU) nr 16/2011  
  Sida - Offentlig kontroll - Uppdaterad 2015-06-23
 • EU-beslut 2010/791

  Upprättande av en förteckning över de produkter som avses i punkt III.1 andra stycket i bilaga XII till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 Kommissionens beslut 2010/791
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-förordning 384/2010

  Godkännande resp icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 384/2010 Ändringar med mera
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-09-08
 • EU-förordning 382/2010

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 382/2010 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EU-förordning 37/2010

  Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och
  Sida - Animaliska livsmedel - Uppdaterad 2017-09-08
 • LIVSFS 2010:10

  Avgift för exportgodkännande Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2010:10
  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2009:1424

  Lag om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel SFS 2009:1424
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-förordning 1167/2009

  Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EG) nr 2267/2009 Mer information Nedan finns länk till
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-02
 • EG-förordning 983/2009

  Godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EG) nr 983/2009 Ändringar med
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2016-07-14
 • EG-beslut 2009/821

  Upprättande av en förteckning över godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter och om fastställande av
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-09-08
 • EG-förordning 450/2009

  Aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Kommissionens förordning (EG) nr 450/2009
  Sida - Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-förordning 436/2009

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning,
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2017-09-08
 • EG-förordning 124/2009

  Fastställande av högsta tillåtna halter av koccidiostatika eller histomonostatika i livsmedel till följd av onundviklig korskontamination av foder som de inte är avsedda för Kommissionens förordning
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • LIVSFS 2009:13

  Rapporteringsskyldigheter för kontrollmyndigheter Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2009:13
  Sida - Offentlig kontroll - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-förordning 1332/2008

   Förordning om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2015-02-13