Söksida

Hittade 818 i kategori "Lagstiftning"

 • LIVSFS 2003:39

  Mjölk och ost Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2003:39 (konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2015-02-12
 • LIVSFS 2003:16

  Kondenserad mjölk och mjölkprodukter. Omtryck LIVSFS 2007:17 Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2003:16 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) LIVSFS 2014:4 samt följdändringar i ett antal LIVSFS-
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2015-02-12
 • LIVSFS 2003:13

  Kakao- och chokladvaror Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2003:13 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Kort information om LIVSFS 2014:4 samt följdändringar i ett antal LIVSFS  
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2015-02-12
 • LIVSFS 2003:11

  Socker Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2003:11 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) LIVSFS 2014:4 samt följdändringar i ett antal LIVSFS- information Livsmedelsverkets föreskrifter om
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2015-02-12
 • EG-förordning 1825/2000

  Fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 när det gäller märkning av nötkött och nötköttsprodukter Kommissionens förordning (EG) nr
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-12
 • EG-förordning 1565/2000

  Fastställande av de åtgärder som är nödvändiga för antagandet av ett utvärderingsprogram i enlighet med EG-förordning 2232/96 Kommissionens förordning (EG) nr 1565/2000
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-12
 • SFS 1998:808

  Miljöbalken SFS 1998:808
  Sida - Miljö - Uppdaterad 2015-02-12
 • EG-beslut 98/536

  Fastställande av förteckningen över nationella referenslaboratorier för restsubstansforskning Kommissionens beslut 98/536/EG Ändringar med mera Beslutet är ändrat och finns i konsoliderad version (
  Sida - Läkemedelsrester - Uppdaterad 2017-09-12
 • EG-beslut 98/179

  Fastställande av tillämpningsföreskrifter avseende officiell provtagning för kontroll av vissa ämnen och resthalter av dessa i levande djur och animaliska produkter Kommissionens beslut 98/179/EG
  Sida - Provtagning och analys - Uppdaterad 2016-09-27
 • SLVFS 1998:28

  Utfärdande av intyg med mera Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 1998:28 (konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-12
 • EG-förordning 1107/1996

  Registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 Kommissionens förordning (EG) nr 1107/1996 Ändringar med mera
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2016-08-24
 • SLVFS 1993:20

  Identifikationsmärkning av livsmedelspartier Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 1993:20 (konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-12
 • SLVFS 1980:6

  Tillämpningsföreskrifter till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustningen för sådan transport (ATP).
  Sida - Transport - Uppdaterad 2015-12-01
 • EU-förordning 1066/2013

  Förordning och icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjuksomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 1066/2013 Mer
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 1017/2013

  Förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 1017/2013 Mer
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 743/2013

  Skyddsåtgärder rörande import av musslor från Turkiet avsedda att användas som livsmedel Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 743/2013 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-12-20
 • EU-förordning 503/2013

  Ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 och om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr
  Sida - Genmodifierade organismer, GMO - Uppdaterad 2015-02-12
 • SFS 2013:363

  Lag om kontroll av ekologisk produktion SFS 2013:363
  Sida - Ekologiska livsmedel - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 210/2013

  Godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 Kort information om
  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 101/2013

  Användning av mjölksyra för att minska mikrobiologisk  ytkontaminering på slaktkroppar av nötkreatur Kommissionens förordning (EU) nr 101/2013
  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2015-02-12