Söksida

Hittade 839 i kategori "Lagstiftning"

 • EU-förordning 503/2013

  Ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 och om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr
  Sida - Genmodifierade organismer, GMO - Senast granskad 2015-02-12
 • SFS 2013:363

  Lag om kontroll av ekologisk produktion SFS 2013:363
  Sida - Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2015-02-12
 • EU-förordning 210/2013

  Godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 Kort information om
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-02-12
 • EU-förordning 101/2013

  Användning av mjölksyra för att minska mikrobiologisk  ytkontaminering på slaktkroppar av nötkreatur Kommissionens förordning (EU) nr 101/2013
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-02-12
 • EU-förordning 1151/2012

  Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 Övergångsbestämmelser/Ikraftträdandebestämmelser Se artikel 59. Förordningarna (EG)
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-13
 • EU-förordning 873/2012

  EU-förordning 873/2012 Förordning om övergångsbestämmelser avseende unions-förteckningen över aromer och ursprungsmaterial i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2018-09-28
 • EU-förordning 621/2012

  Erkännande av ett traditionellt uttryck enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (Classic-TDT-US-N0016) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 621/2012
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2015-02-13
 • EU-beslut 2011/884

  Nödåtgärder avseende icke-godkänt genetiskt modifierat ris i risprodukter med ursprung i Kina och om upphävande av beslut 2008/289/EG Kommissionens genomförandebeslut 2011/884/EU Ändringar med mera
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-13
 • EU-förordning 284/2011

  Fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-förordning 1107/1996

  Registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 Kommissionens förordning (EG) nr 1107/1996 Ändringar med mera
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2016-08-24
 • SLVFS 1993:20

  Identifikationsmärkning av livsmedelspartier Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 1993:20 (konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2015-02-12
 • SLVFS 1998:28

  Utfärdande av intyg med mera Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 1998:28 (konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2003:13

  Kakao- och chokladvaror Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2003:13 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Kort information om LIVSFS 2014:4 samt följdändringar i ett antal LIVSFS  
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-12
 • EG-beslut 98/179

  Fastställande av tillämpningsföreskrifter avseende officiell provtagning för kontroll av vissa ämnen och resthalter av dessa i levande djur och animaliska produkter Kommissionens beslut 98/179/EG
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2016-09-27
 • EG-beslut 98/536

  Fastställande av förteckningen över nationella referenslaboratorier för restsubstansforskning Kommissionens beslut 98/536/EG Ändringar med mera Beslutet är ändrat och finns i konsoliderad version (
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2017-09-12
 • SFS 1998:808

  Miljöbalken SFS 1998:808
  Sida - Miljö - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2005:9

  Användning av viss symbol Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2005:9 Ändringar med mera Föreskriften är ändrad genom LIVSFS 2009:6 (omtryck) Föreskriften är ändrad genom LIVSFS 2015:1 (omtryck) Obs!
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2016-07-07
 • EG-förordning 854/2004

  Fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2018-05-16
 • EG-förordning 1635/2006

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 737/90 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl Kommissionens
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-förordning 627/2006

  Kvalitetskriterier för validerade analysmetoder för provtagning, identifikation och karaktärisering av primära rökprodukter Kommissionens förordning (EG) nr 627/2006
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2015-02-13