Söksida

Hittade 805 i kategori "Lagstiftning"

 • EU-förordning 885/2014

  Fastställande av särskilda villkor för import av okra och curryblad från Indien och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 91/2013 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 885/2014
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 828/2014

  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014 om krav på tillhandahållande av information till konsumenterna om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel Kommissionens
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 692/2014

  Restriktioner för import till unionen av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol Rådets förordning (EU) nr 692/2014
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 579/2014

  Undantag från vissa bestämmelser i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 vad gäller sjötransport av flytande oljor och fetter Kommissionens förordning (EU) nr 579/
  Sida - Transport - Uppdaterad 2017-09-08
 • EU-förordning 251/2014

  Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2017-04-11
 • LIVSFS 2014:22

  Vissa fiskarter från Östersjön Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2014:22
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Uppdaterad 2015-02-12
 • LIVSFS 2014:4

  Livsmedelsinformation Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2014:4  Kort information om LIVSFS 2014:4 samt följdändringar i ett antal LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation (
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-12
 • LIVSFS 2014:1

  Livsmedelsverkets förteckningar över gällande föreskrifter och allmänna råd inom verkets ansvarsområde LIVSFS 2014:1
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 1321/2013

  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 1231/2013 om upprättande av unionsförteckningen över godkända rökaromprimärprodukter för användning som sådana i eller på livsmedel och/eller för
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 1277/2013

  Godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras med druvor som skördats 2013 i vissa vinodlingsområden eller delar därav Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 1066/2013

  Förordning och icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjuksomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 1066/2013 Mer
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 1017/2013

  Förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 1017/2013 Mer
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 743/2013

  Skyddsåtgärder rörande import av musslor från Turkiet avsedda att användas som livsmedel Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 743/2013 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-09-08
 • EU-förordning 503/2013

  Ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 och om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr
  Sida - Genmodifierade organismer, GMO - Uppdaterad 2015-02-12
 • SFS 2013:363

  Lag om kontroll av ekologisk produktion SFS 2013:363
  Sida - Ekologiska livsmedel - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 210/2013

  Godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 Kort information om
  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 101/2013

  Användning av mjölksyra för att minska mikrobiologisk  ytkontaminering på slaktkroppar av nötkreatur Kommissionens förordning (EU) nr 101/2013
  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 1151/2012

  Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 Övergångsbestämmelser/Ikraftträdandebestämmelser Se artikel 59. Förordningarna (EG)
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-förordning 873/2012

  EU-förordning 873/2012 Förordning om övergångsbestämmelser avseende unions-förteckningen över aromer och ursprungsmaterial i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-förordning 621/2012

  Erkännande av ett traditionellt uttryck enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (Classic-TDT-US-N0016) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 621/2012
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-13