Söksida

Hittade 796 i kategori "Lagstiftning"

 • EU-beslut 2017/436

  Om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter Rådets beslut (EU) 2017/436
  Sida - Ekologiska livsmedel - Uppdaterad 2017-03-14
 • EU-förordning 2017/186

  Fastställande av särskilda villkor för införsel till unionen av sändningar från vissa tredjeländer på grund av mikrobiologisk kontaminering och om ändring av förordning (EU) nr 669/2009
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2018-01-18
 • EU-förordning 2017/12

  Vilket format och innehåll en ansökan och en begäran om fastställande av MRL-värden ska ha i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 Kommissionens
  Sida - Läkemedelsrester - Uppdaterad 2017-01-12
 • EU-beslut 2016/2136

  Om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel Rådets beslut (EU) 2016/2136
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2016-12-12
 • EU-förordning 2016/1390

  Om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) 2016/1390 Kort information om förordningen När träder förordningen i kraft?
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2016-08-22
 • EU-förordning 2016/1381

  Om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) 2016/1381 Kort information om förordningen När träder förordningen i kraft?
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2016-08-22
 • EU-förordning 2016/1379

  Om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) 2016/1379 Kort information om
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2016-08-18
 • EU-förordning 2015/2283

  Om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (
  Sida - Nya livsmedel - Uppdaterad 2018-01-03
 • EU-förordning 2015/1041

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) 2015/1041 Kort information om
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-08-12
 • EU-förordning 2015/949

  EU-förordning 2015/949 Godkännande av vissa tredjeländers kontroller före export av vissa livsmedel avseende förekomsten av vissa mykotoxiner Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/949
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-07-18
 • EU-förordning 2015/943

  Nödåtgärder för att tills vidare stoppa importen av torkade bönor från Nigeria och om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/943
  Sida - EU:s regler - Uppdaterad 2016-06-08
 • EU-förordning 885/2014

  Fastställande av särskilda villkor för import av okra och curryblad från Indien och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 91/2013 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 885/2014
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 828/2014

  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014 om krav på tillhandahållande av information till konsumenterna om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel Kommissionens
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 692/2014

  Restriktioner för import till unionen av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol Rådets förordning (EU) nr 692/2014
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 579/2014

  Undantag från vissa bestämmelser i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 vad gäller sjötransport av flytande oljor och fetter Kommissionens förordning (EU) nr 579/
  Sida - Transport - Uppdaterad 2017-09-08
 • EU-förordning 251/2014

  Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2017-04-11
 • LIVSFS 2014:22

  Vissa fiskarter från Östersjön Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2014:22
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Uppdaterad 2015-02-12
 • LIVSFS 2014:4

  Livsmedelsinformation Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2014:4  Kort information om LIVSFS 2014:4 samt följdändringar i ett antal LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation (
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 1321/2013

  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 1231/2013 om upprättande av unionsförteckningen över godkända rökaromprimärprodukter för användning som sådana i eller på livsmedel och/eller för
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 1277/2013

  Godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras med druvor som skördats 2013 i vissa vinodlingsområden eller delar därav Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2015-02-12