Söksida

Sökresultat

Du sökte på "m��ltider i sjukv��rden" i kategori Läkemedelsrester hittade 21 träffar

 • SLVFS 1999:5

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2019-05-15
 • LIVSFS 2009:3

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-03-17
 • SLVFS 1999:24

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2019-05-15
 • LIVSFS 2012:8

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2003:25

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-04-24
 • LIVSFS 2005:27

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-03-25
 • SLVFS 1998:8

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2019-05-15
 • SLVFS 1998:8

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2009:13

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-02-12
 • EU-förordning 2018/470

  Om detaljerade bestämmelser om det MRL-värde som ska beaktas för kontrollsyfte när det gäller livsmedel som härrör från djur som har behandlats i EU i enlighet med artikel 11 i direktiv 2001/82/EG
  Sida - Animaliska livsmedel - Senast granskad 2019-09-09
 • EU-beslut 2011/163

  Godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens genomförandebeslut 2011/163/EU (
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2022-11-16
 • LIVSFS 2021:13

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2021-12-28
 • SLVFS 1998:8

  Provtagning för kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och produkter från djur Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 1998:8 (konsoliderad
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2019-07-01
 • EU-förordning 37/2010

  Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 (
  Sida - Animaliska livsmedel - Senast granskad 2022-11-22
 • EU-förordning 2017/12

  Vilket format och innehåll en ansökan och en begäran om fastställande av MRL-värden ska ha i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 Grundförfattningen Kommissionens
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2019-09-02
 • EG-förordning 470/2009

  Fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av direktiv 2001/82/EG och förordning (EG) nr 726/2004
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2019-08-13
 • EU-förordning 2019/1871

  Om referensvärden för åtgärder med avseende på otillåtna farmakologiskt aktiva substanser i livsmedel av animaliskt ursprung och om upphävande av beslut 2005/34/EG Grundförfattningen Kommissionens
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2019-11-12
 • EU-förordning 2018/782

  Om de metodologiska principerna för den riskbedömning och de rekommendationer för riskhantering som avses i förordning (EG) nr 470/2009 Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) 2018/782 Vi
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2019-09-10
 • EU-förordning 2017/880

  Om bestämmelser för användningen av ett MRL-värde som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för ett visst livsmedel för ett annat livsmedel som härrör från samma djurslag, och ett
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2019-09-04
 • EU-förordning 2019/2090

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2019-12-18