Söksida

Sökresultat

Du sökte på "m��ltider i sjukv��rden" i kategori Lagstiftning hittade 96 träffar

 • LIVSFS 2021:8

  Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2021:8 (
  Avgifter - Senast granskad 2023-09-28
 • Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsv för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordning 2023/1753 och 2023/1783

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2023/1753 - Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för pyriproxifen i eller på
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-09-20
 • EG-förordning 396/2005

  Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning
  Bekämpningsmedel - Senast granskad 2023-09-20
 • EU-förordning 2023/915

  Om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1881/2006 Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EU) 2023/915 (
  Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2023-09-19
 • EU-förordning 231/2012

  Fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Eurpaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 Författningen med senaste
  Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2023-09-18
 • Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsv för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2023/1719

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för isoxaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum stam Ma 43,
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-09-14
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/1700

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Chile, Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-09-14
 • EU-förordning 2021/404

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2023-09-14
 • EU-förordning 2017/2470

  Om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda
  Nya livsmedel - Senast granskad 2023-09-12
 • EU-förordning 2019/33

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom
  Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2023-09-08
 • Ändring av EU-förordning 2021/630 Om livsmedel undantagna från offentl ktrl vid gränskontrollstationer Ändrad genom EU-förordning 2023/1674

  Nyhet lagstiftning Om ändring av delegerad förordning (EU) 2021/630 vad gäller införande av vissa smörgåspålägg innehållande kakao och kakaoberedningar för framställning av drycker, vissa
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-09-06
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/1644 och 2023/1664

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2023/1644 - Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket och Förenta staterna i
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-09-06
 • Rättelse till EU-förordning 2021/2117 Om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter med mera

  Nyhet lagstiftning Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2117 av den 2 december 2021 om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-08-31
 • EU-förordning 251/2014

  Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 Författningen
  Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2023-08-31
 • EU-förordning 1151/2012

  Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (konsoliderad version)
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2023-08-31
 • EU-förordning 1308/2013

  Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 Författningen med
  Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2023-08-31
 • Lagstiftning om livsmedel

  Lagstiftningen om livsmedel finns för att vi ska kunna vara trygga med att livsmedel i Sverige är säkra. Lagstiftningen ska också säkerställa att vi får den information om livsmedlen vi behöver för
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-08-30
 • LIVSFS 2023:5

  Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2023-08-29
 • Ändring av EU-förordning 10/2011 Om material i kontakt med livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2023/1627

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller godkännande av ämnet bis (2-etylhexyl)cyklohexan-1,4-dikarboxylat (FCM-ämnesnr 1079) Kommissionens förordning (
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-08-16
 • EU-förordning 10/2011

  Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 (konsoliderad version) Vi
  Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2023-08-16