Söksida

Sökresultat

Hittade 36 träffar på ""

Filtrera sökresultatet

  • EG-beslut 2002/994

    Vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens beslut 2002/994/EG (konsoliderad version) Vi strävar alltid
    Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2024-01-08
  • EG-direktiv 2002/46

    Om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott Direktivet med senaste ändringarna införda Europaparlamentet och rådets direktiv 2002/46/EG (konsoliderad version) Grunddirektivet
    Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2024-01-25
  • EG-förordning 1333/2008

    Livsmedelstillsatser Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (konsoliderad version) Vi strävar alltid efter att all publicering av
    Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2024-02-23
  • EG-förordning 1334/2008

    Förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av förordningarna (EEG) nr 1601/91, (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/
    Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2024-01-22
  • EG-förordning 1925/2006

    Tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (konsoliderad
    Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2024-01-24
  • EG-förordning 2870/2000

    Fastställande av gemenskapens referensmetoder för analys av spritdrycker Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EG) nr 2870/2000 (konsoliderad version) Vi strävar
    Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2024-01-08
  • EG-förordning 333/2007

    Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och polycykliska aromatiska kolväten i livsmedel Författningen med senaste
    Provtagning och analys - Senast granskad 2024-01-24
  • EG-förordning 396/2005

    Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung Författningen med ändringar införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
    Bekämpningsmedel - Senast granskad 2024-02-16
  • EU-förordning 10/2011

    Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 (konsoliderad version) Vi
    Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2024-01-24
  • EU-förordning 1308/2013

    Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 Författningen med
    Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2024-01-24
  • EU-förordning 2015/1375

    EU-förordning 2015/1375 Fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens genomförandeförordning (EU)
    Offentlig kontroll - Senast granskad 2024-01-24
  • EU-förordning 2016/127

    Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller
    Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2024-01-24
  • EU-förordning 2017/1798

    Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll. Författningen
    Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2024-01-24
  • EU-förordning 2017/2470

    Om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda
    Nya livsmedel - Senast granskad 2024-01-19
  • EU-förordning 2018/848

    Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och Rådets
    Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2024-02-05
  • EU-förordning 2019/1793

    Om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer, om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU)
    Offentlig kontroll - Senast granskad 2024-02-06
  • EU-förordning 2019/1871

    Om referensvärden för åtgärder med avseende på otillåtna farmakologiskt aktiva substanser i livsmedel av animaliskt ursprung och om upphävande av beslut 2005/34/EG Grundförfattningen Kommissionens
    Läkemedelsrester - Senast granskad 2024-02-05
  • EU-förordning 2019/33

    Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom
    Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2023-12-21
  • EU-förordning 2019/627

    Om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
    Animaliska livsmedel - Senast granskad 2024-02-05
  • EU-förordning 2020/1158

    Om villkoren för import av livsmedel och foder med ursprung i tredjeländer efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl Grundförfattningen Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1158 Vi
    Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2024-01-22