Söksida

Hittade 781 i kategori "Lagstiftning"

 • Rättelse till EU-förordning 2017/978. Gäller ändring av EG-förordning 396/2005 om bekämpningsmedelsrester

  Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2017/978 av den 9 juni 2017 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2018-01-17
 • EG-förordning 396/2005

  Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 Mer information
  Sida - Bekämpningsmedel - Uppdaterad 2018-01-17
 • Ändring av LIVSFS 2009:13. Om rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter. Ändrad genom LIVSFS 2018:1

  Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:13) om rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter LIVSFS 2018:1 Remissammanställning
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2018-01-15
 • LIVSFS 2009:13

  Rapportering och vissa andra skyldigheter för kontrollmyndigheter Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2009:13 Ändringar med mera Föreskriften har ändrats och finns i konsoliderad version (2018-01-15
  Sida - Offentlig kontroll - Uppdaterad 2018-01-15
 • Föreskrifter i nummerordning 2018

  Här finns de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2018. För mer information se länkar under rubriken "Ändrar/omtryck". LIVSFS Ändrar/omtryck  Ämne  LIVSFS 2018:1  LIVSFS 2009:13
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2018-01-15
 • LIVSFS 2018:1

  Sida - Offentlig kontroll - Uppdaterad 2018-01-11
 • LIVSFS 2018:1 konsoliderad

  Sida - Offentlig kontroll - Uppdaterad 2018-01-11
 • EU-förordning 2016/6

  Om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 322/
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2018-01-11
 • EG-förordning 555/2008

  Tillämpningsföreskrifter för gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer Kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 Ändringar med mera
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2018-01-09
 • EU-förordning 1308/2013

  Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 Europaparlamentets
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2018-01-09
 • LIVSFS 2003:45

  Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2003:45 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Kort information till LIVSFS 2014:4 samt
  Sida - Dricksvatten, naturligt mineralvatten, källvatten - Uppdaterad 2018-01-08
 • EU-förordning 609/2013

  Förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, speciella medicinska ändamål, kostersättning för viktkontroll Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 609/2013 Livsmedel avsedda för
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Uppdaterad 2018-01-08
 • LIVSFS 2006:21

  Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2006:21 Föreskriften är ändrad och finns i konsoliderad version - alla ändringar inlagda, (2016-02-24)
  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2018-01-08
 • EU-förordning 2015/2283

  Om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (
  Sida - Nya livsmedel - Uppdaterad 2018-01-03
 • EU-förordning 2017/660

  Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2018, 2019 och 2020 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för
  Sida - Bekämpningsmedel - Uppdaterad 2018-01-03
 • EU-förordningarna 2017/2468, 2017/2469 och 2017/2470. Om nya livsmedel

  EU-förordning 2017/2468 - Om fastställande av administrativa och vetenskapliga krav avseende traditionella livsmedel från tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2018-01-03
 • EU-förordning 2017/2470

  Om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470
  Sida - Nya livsmedel - Uppdaterad 2018-01-03
 • EU-förordning 2017/2469

  Om fastställande av administrativa och vetenskapliga krav för de ansökningar som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel Kommissionens
  Sida - Nya livsmedel - Uppdaterad 2018-01-03
 • EU-förordning 2017/2468

  Om fastställande av administrativa och vetenskapliga krav avseende traditionella livsmedel från tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel
  Sida - Nya livsmedel - Uppdaterad 2018-01-03
 • Ändring av EG-förordning 882/2004. Om offentlig kontroll. Ändrad genom EU-förordning 2017/2460

  Om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2018-01-02