Söksida

Hittade 818 i kategori "Lagstiftning"

 • Föreskrifter i nummerordning 2018

  Här finns de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2018. För mer information se länkar under rubriken "Ändrar/omtryck". LIVSFS Ändrar/omtryck  Ämne  LIVSFS 2018:1  LIVSFS 2009:13
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2018-03-23
 • LIVSFS 2018:4

  Obs! korrigering av tidigare nyhetsbrev Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen. LIVSFS
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2018-03-22
 • LIVSFS 2005:22

  Kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska Unionen Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2005:22 (konsoliderad - som innehåller ändringar som gäller till april månads utgång 2018
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2018-03-21
 • LIVSFS 2018:4

  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2018-03-21
 • LIVSFS 2018:4

  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2018-03-21
 • LIVSFS 2018:4

  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2018-03-21
 • Ändring av EG-förordning 882/2004. Om Europeiska unionens referenslaboratorium för afrikansk hästpest. Ändrad genom EU-förordning 2018/415

  Om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för Europeiska unionens referenslaboratorium för afrikansk hästpest och om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 92/35/EEG, bilaga II
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2018-03-21
 • EG-förordning 882/2004

  Offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
  Sida - Offentlig kontroll - Uppdaterad 2018-03-21
 • EU-förordning 1169/2011

  Tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av förordningarna (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av vissa direktiv Europaparlamentets och
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2018-03-21
 • LIVSFS 2018:4

  Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen LIVSFS 2018:4 LIVSFS 2005:22 upphävs vid
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2018-03-20
 • LIVSFS 2018:3

  Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien LIVSFS 2018:3
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2018-03-20
 • LIVSFS 2018:4

  Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen LIVSFS 2018:4 LIVSFS 2005:22 upphävs vid
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2018-03-20
 • LIVSFS 2005:20

  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2018-03-20
 • LIVSFS 2005:20

  Livsmedelshygien Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2005:20 (konsoliderad, med ändringar inlagda fram till LIVSFS 2016:5 som gäller till och med 30 april 2018) Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS
  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2018-03-20
 • LIVSFS 2018:3

  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2018-03-20
 • LIVSFS 2018:3

  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2018-03-20
 • EU-förordning 2018/329. Om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd

  Om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/329
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2018-03-09
 • EU-förordning 2018/329

  Om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/329
  Sida - Offentlig kontroll - Uppdaterad 2018-03-09
 • Ändring av beslut 2009/821. Om förteckningar över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces. Ändrad genom EU-beslut 2018/313

  Om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/313
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2018-03-09
 • EG-beslut 2009/821

  Upprättande av en förteckning över godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter och om fastställande av
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2018-03-09