Söksida

Hittade 855 i kategori "Lagstiftning"

 • EG-beslut 2000/572

  Fastställande av djurhälso- och hygienkrav samt veterinärintyg för import av malet kött och köttberedningar från tredje land och om upphävande av rådets beslut 97/29/EG Kommissionens beslut 2000/572
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2017-09-12
 • EG-beslut 2002/657

  Genomförande av rådets direktiv 96/23/EG avseende analysmetoder och tolkning av resultat Kommissionens beslut 2002/657/EG Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2016-09-27
 • EG-beslut 2002/840

  Antagande av förteckning över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land Kommissionens genomförandebeslut (2002/840/EG) Ändringar med mera Beslutet är ändrat och finns i
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-12
 • EG-beslut 2002/994

  Vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina Kommissionens beslut 2002/994/EG Ändringar med mera Beslutet är ändrat och finns i konsoliderad version (2015-07-03)
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2017-03-09
 • EG-beslut 2003/779

  Om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av djurtarmar Kommissionens beslut 2003/779/EG Ändringar med mera Beslutet är ändrat och finns i konsoliderad version (2005-01-01) som
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2017-07-04
 • EG-beslut 2004/225

  Kommissionens beslut om skyddsåtgärder avseende vissa levande djur och animalieprodukter med ursprung i eller som kommer från Albanien Kommissionens beslut (2004/225/EG)
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-12
 • EG-beslut 2005/692

  Beslut om vissa skyddsåtgärder mot aviär influensa i flera tredjeländer Kommissionens beslut 2005/692/EG Ändringar med mera Beslutet är ändrat och finns i konsoliderad version (2012-05-09) som
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-beslut 2006/27

  Särskilda villkor för kött- och köttprodukter från hästdjur som importeras från Mexiko och som är avsedda att användas som livsmedel Kommissionens beslut 2006/27/EG
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-beslut 2006/677

  Om fastställande av riktlinjer avseende kriterierna för utförande av revisioner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2018-09-14
 • EG-beslut 2006/766

  Fastställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten Kommissionens
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2018-11-19
 • EG-beslut 2007/275

  Förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG Kommissionens beslut 2007/275/EG Ändringar med mera Beslutet är
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2017-03-03
 • EG-beslut 2007/642

  Nödåtgärder avseende fiskeriprodukter som importeras från Albanien och som är avsedda att användas som livsmedel Kommissionens beslut 2007/642/EG
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-beslut 2007/777

  Kommissionens beslut om djur-och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2018-04-20
 • EG-beslut 2007/82

  Nödåtgärder för att avbryta import av fiskeriprodukter från republiken Guinea avsedda att användas som livsmedel Kommissionens beslut 2007/82/EG
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-beslut 2008/47

  Godkännande av Förenta staternas kontroller före export av jordnötter och produkter som framställs därav när det gäller förekomst av aflatoxiner Kommissionens beslut 2008/47/EG
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-beslut 2008/866

  Nödåtgärder för att tillsvidare stoppa importen från Peru av vissa musslor avsedda att användas som livsmedel Kommissionens beslut 2008/866/EG Ändringar med mera Beslutet är ändrat och finns i
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2018-04-18
 • EG-beslut 2009/821

  Upprättande av en förteckning över godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter och om fastställande av
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2018-12-04
 • EG-beslut 2009/852

  Övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EG) 852/2004 och (EG) 853/2004 vad gäller bearbetning av obehandlad mjölk som inte uppfyller kraven i vissa
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-beslut 94/360

  Om den minskning av frekvensen fysiska kontroller som enligt rådets direktiv 90/675/EEG skall fastställas för vissa varupartier från tredje land Kommissionens beslut 94/360/EG Ändringar med mera
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2017-07-04
 • EG-beslut 98/179

  Fastställande av tillämpningsföreskrifter avseende officiell provtagning för kontroll av vissa ämnen och resthalter av dessa i levande djur och animaliska produkter Kommissionens beslut 98/179/EG
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2016-09-27