Söksida

Hittade 176 i kategori "Lagstiftning"

  • LIVSFS 2003:45

    Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2003:45 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Kort information till LIVSFS 2014:4 samt
    Sida - Dricksvatten, naturligt mineralvatten, källvatten - Uppdaterad 2018-01-08
  • EG-förordning 119/2009

    Fastställande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer för import till eller transitering genom gemenskapen av kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur
    Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2018-04-18
  • EG-förordning 555/2008

    Tillämpningsföreskrifter för gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer Kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 Ändringar med mera
    Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2018-04-18
  • EG-förordning 2074/2005

    Tillämpningsåtgärder för vissa produkter förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförande av offentlig kontroll (EG) nr 854/2004 och 882/2004. Undantag från (EG) nr 852/2004. Ändring av (EG) nr 853/
    Sida - Offentlig kontroll - Uppdaterad 2017-11-03
  • EG-förordning 853/2004

    Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i en
    Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2018-04-20
  • LIVSFS 2018:5

    Livsmedelsverkets föreskrifter om berikning av vissa livsmedel LIVSFS 2018:5 Kort information om LIVSFS 2018:5 Matvaneundersökningarna "Riksmaten Vuxna" 2010-11 och "Riksmaten Barn" 2003 visade att
    Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Uppdaterad 2018-05-03
  • EU-förordning 2017/2158

    Om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel Kommissionens förordning (EU) 2017/2158
    Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Uppdaterad 2017-11-23
  • LIVSFS 2016:1

    Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2016:1 Kort information om LIVSFS 2016:1  Bakgrund Syftet med dessa föreskrifter är att
    Sida - Ekologiska livsmedel - Uppdaterad 2018-02-26
  • EU-förordning 2015/8

    Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) 2015/8 Kort information om
    Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-07
  • EU-förordning 2018/782

    Om de metodologiska principerna för den riskbedömning och de rekommendationer för riskhantering som avses i förordning (EG) nr 470/2009 Kommissionens förordning (EU) 2018/782
    Sida - Läkemedelsrester - Uppdaterad 2018-06-11
  • EU-förordning 2018/555

    Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2019, 2020 och 2021 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för
    Sida - Bekämpningsmedel - Uppdaterad 2018-04-12
  • EU-förordning 2018/456

    Om stegen i samrådsförfarandet för fastställande av status som nytt livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel Kommissionens
    Sida - Nya livsmedel - Uppdaterad 2018-03-27
  • EU-förordning 1169/2011

    Tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av förordningarna (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av vissa direktiv Europaparlamentets och
    Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2018-04-17
  • EU-förordning 10/2011

    Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (
    Sida - Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Uppdaterad 2018-06-14
  • EU-förordning 605/2010

    Djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel
    Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2018-04-17
  • EG-förordning 1168/2009

    Icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EG) nr 1168/2009 Mer information Nedan
    Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
  • EG-förordning 669/2009

    Tillämpning av EP och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/
    Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2018-02-26
  • EG-förordning 607/2009

    Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 479/2008 gällande beteckningar, uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 Ändringar med
    Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2018-04-18
  • LIVSFS 2009:13

    Rapportering och vissa andra skyldigheter för kontrollmyndigheter Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2009:13 Ändringar med mera Föreskriften har ändrats och finns i konsoliderad version (2018-01-15
    Sida - Offentlig kontroll - Uppdaterad 2018-01-15
  • EG-förordning 1235/2008

    Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Ändringar med
    Sida - Ekologiska livsmedel - Uppdaterad 2018-04-18