Regeringsuppdrag och publikationer om minskat matsvinn

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att, i samarbete med Naturvårdsverket och Jordbruksverket, arbeta för ett minskat matsvinn. Uppdraget sträcker sig över tre år, 2017- 2019.

Som en första del i uppdraget ska en handlingsplan för minskat matsvinn tas fram. Den ska visa hur Sverige långsiktigt ska arbeta med att minska matsvinnet. Åtgärderna ska bidra till att det globala hållbarhetsmålet "att till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik och konsumentledet och att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlust efter skörd" uppnås.

Regeringsuppdraget om minskat matsvinn är en del av Livsmedelsstrategin. Myndigheterna ska jobba tillsammans för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan. Det innebär åtgärder hela vägen från producenterna av maten till konsumenten som äter den.

De åtgärder som tas fram i handlingsplanen ska även bidra till regeringens arbete med att ställa om till en hållbar konsumtion och produktion, samt en cirkulär ekonomi.

En första delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 28 februari 2018 och slutredovisning ska ges till Näringsdepartementet senast den 28 februari 2020.

I arbetsgruppen från Livsmedelsverket arbetar Ingela Dahlin, projektledare samt Anna Widén, kommunikationsstrateg.

Publikationer

Jordbruksverket

Naturvårdsverket

Övriga rapporter

Nordiskt samarbete

Ta hand om maten minska svinnet

Senast granskad 2018-05-02