Ansökan om godkännande eller notifiering av ett nytt livsmedel - Praktiska anvisningar

 Nya livsmedel måste vara godkända för att säljas inom EU. Lagstiftningen om ansökningar om godkännande och anmälningar om att sätta ut nya livsmedel på marknaden i EU ändras 1 januari 2018. Det administrativa förfarandet blir enklare och centraliserat. Kraven på vetenskapliga underlag för säkerhetsvärdering är desamma.

Nuvarande regler – (EG) nr 258/97 – ändras den 1 januari 2018

Fram till den 1 januari 2018 får man ansöka om godkännande av ett nytt livsmedel enligt gällande förordning om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser, (EG) nr 258/97. Enligt det regelverket skickas ansökan till den nationella myndigheten i den medlemsstat man först avser saluföra livsmedlet, alltså Livsmedelsverket i Sverige, och denna myndighet gör säkerhetsvärderingen innan beslut fattas av EU-kommissionen. Då detta är en lång process, som vid årsskiftet går över till den process som gäller i förordning (EU) nr 2015/2283, är det i praktiken enklare att vänta med att ansöka tills den nya förordningen börjar tillämpas den 1 januari 2018.

På samma sätt som enligt nuvarande regler måste nya livsmedel godkännas innan de får släppas ut på marknaden i EU. Samma typ av ansökningsförfarande och säkerhetsprövning görs och samma krav på vetenskapligt underlag i ansökan ställs som i nuvarande förordning. Däremot behöver varje företag inte längre notifiera nya produkter som man vill släppa ut, utan man kan luta sig mot det godkända nya livsmedlet.

En ny kategori av nya livsmedel har införts i nya förordningen – traditionellt livsmedel från tredjeland – och därmed en ny typ av ansökan/anmälan. I denna visar man att livsmedlet har haft historiskt säker användning i ursprungslandet i minst 25 år som del av en normal kost i en allmän befolkning. Denna kategori är begränsad till primärprodukter – alltså ej bearbetade växter eller djur. Ansökan och anmälan skickas enligt nya lagstiftningen till EU-kommissionen och utvärderas av Efsa.

Denna sida kommer att uppdateras med detaljerade anvisningar för detta.

Ansökan om godkännande av ett nytt livsmedel – (EU) 2015/2283

Godkännande av nytt livsmedel

Processen för godkännande av ett helt nytt livsmedel eller livsmedelsingrediens är omfattande. Den innebär en säkerhetsprövning av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa. Här prövas om det nya livsmedlet utgör någon risk för konsumentens hälsa eller medför näringsmässiga nackdelar. Det är det sökande företaget som har ansvaret att bevisa detta. Godkännandet gäller inom hela EU.

Efsa har utarbetat en vägledning för vad som ska krävas vid ansökan av nya livsmedel.

Anmälan av traditionellt livsmedel från tredjeland

Kraven på ansökan om anmälan av traditionellt livsmedel från tredjeland anges i Efsas vägledning:

Ansökningar och anmälan skickas till

Båda typerna av ansökningar skickas enligt den nya förordningen till EU-kommissionen, som skickar dem vidare till Efsa för säkerhetsvärdering. Det finns ännu inga formulär för detta.

 

Senast granskad 2017-12-15